baneris 1

 

1. SOLIS

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS kādā no divām doktorantūras programmām: no 27.jūnija līdz 17.augustam, līdz plkst.14:00, reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā DreamApply.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazinieties ar Vidzemes Augstskolas Studiju administrēšanas grupu: T.: 26182255; E: uznemsana[at]va.lv

Dokumentu reģistrācija maksa – EUR 10,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti

2. SOLIS

 

Iestājpārbaudījumi:

Atkarībā no pieteikuma saņemšanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 19.augustam.

3. SOLIS

 

Rezultātu saņemšana:

Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un aizpildītajām pašfinansētajām studiju vietām rezultāti būs pieejami līdz 23.augustam reflektanta profilā sistēmā DreamApply.

 

Studiju līgumu slēgšana:

Studiju līgumu slēgšana klātienē: no 23. līdz 26.augustam (plkst. 10:00 – 13:00), Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, C205.

2022./2023. akadēmiskajā gadā doktorantūrā iespējams pieteikties studiju programmai:

Uzņemšanas noteikumus var apsktatīt šeit

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI programmā "Sociotehnisko sistēmu modelēšana"

Maģistra grāds sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs**

Iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas). Paredzemā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi

Pārrunas

 


** studiju laikā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšanā.

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikuma anketu un iesniedz šādus dokumentus:

 • Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);
 • iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas A4 formāta lapas);
 • pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

*Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

*Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.

2022./2023.akadēmiskajā gadā doktorantūrā iespējams pieteikties studiju programmai:

Uzņemšanas noteikumus var apskatīt šeit

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI programmā "Ekonomika un uzņēmējdarbība"

Maģistra grāds sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā**

Iespējamā promocijas darba izvērsts pieteikums, ietverot problēmas formulējumu, galvenās aktualitātes, atziņas par pētāmo tēmu literatūrā, teorētiskais pamatojums, pētījuma mērķi, provizoriskā pētījuma darba gaita un metodes (vēlams vizualizēt) divu līdz trīs lapu apjomā

Pārrunas

**Ja iepriekš iegūtā izglītība nav iegūta sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam MK noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst LKI 7. līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikuma anketu un iesniedz šādus dokumentus*:

 • Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);
 • iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā divas līdz trīs A4 formāta lapas);
 • pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu;
 • kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu;
 • CV (Europass formas);
 • angļu valodas zināšanu apliecinājums.**

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

*Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

*Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.

**sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošs dokuments, kas apliecina studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams.

PAPILDU INFORMĀCIJA

ViA Studiju administrēšanas grupa:

Valmiera, Cēsu iela 4, C-205. kabinets

T.: 26182255

E: uznemsana[at]va.lv