ViA FONDS

Vidzemes Augstskolas fonds

ViA Fonda mērķis ir veicināt izcilību, inovācijas, zināšanu pārnesi un konkurētspēju augstākajā izglītībā, zinātnē un pētniecībā, mūžizglītībā un citās jomās Vidzemes Augstskolā, tādējādi sekmējot Vidzemes un Latvijas attīstību.

ViA Fonda uzdevumi:
- piesaistīt, uzkrāt un pārvaldīt mantu, tai skaitā Eiropas Savienības līdzfinansējumu;
- piešķirt stipendijas, apbalvojumus un citus piešķirumus ViA Fondam atbilstošās jomās;
- organizēt pasākumus ViA Fonda mērķa sasniegšanai;
- veikt citu darbību, kas vērsta un nodibinājuma mērķa sasniegšanu.

ViA Fondā ir tikusi veicināta sadarbība ar potenciālajiem ziedotājiem, rezultātā sekmējot Fonda mērķa sasniegšanu un nodrošinot stipendijas zinātkāriem un talantīgiem Vidzemes Augstskolas studentiem, kā arī tiem Vidzemes Augstskolas studentiem, kuri ieinteresēti iesaistīties ar augstskolas atpazīstamību veicinošos projektos.

ViA Fonda statūti

E-pasts: [email protected]

ViA Fonda direktore

Santa Vītola, mob. 26674261, [email protected]

Nodibinājums "Vidzemes Augstskolas Fonds"
Cēsu iela 4, Valmiera LV-4201
Reģ. nr. 40008142412
SWEDBANK konts ziedojumiem: LV32HABA0551029910264

 

Vidzemes Augstskolas Padomes stipendija
pieteikšanās līdz 23.02.2024.

Uz Stipendijām var pretendēt jebkurš ViA students. Tiek piešķirtas 5 (piecas) stipendijas:

1.  Padomes priekšsēdētāja Arņa Saukas stipendija,

2.  Padomes locekles Ineses Ebeles stipendija,

3.  Padomes locekļa Gata Krūmiņa stipendija,

4.  Padomes locekles Daces Ļjusas stipendija,

5.  Padomes locekļa Andra Puriņa stipendija.

Ar stipendijas nolikumu, tai skaitā katras stipendijas piešķiršanas kritērijiem iespējams iepazīties šeit.

SIA "VALPRO" stipendija –
mārketinga un sabiedrisko attiecību speciālista prakse
pieteikšanās līdz 09.02.2024.

SIA "VALPRO" stipendijas mērķis ir at balstīt zinātkārus un talantīgus Vidzemes Augstskolas studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai, radot iespēju studiju laikā gūtās zināšanas nostiprināt praksē. 

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendiju piešķir Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmu "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" un "Mediju studijas un žurnālistika" 3.-4.kursa studentam.
Pretendentam ir:
-
 labas vai teicamas angļu valodas zināšanas;
vēlama pieredze preses relīžu rakstīšanā;
- vēlama pieredze darbā ar canva.com vai citiem līdzīgiem rīkiem;
- izpratne par starptautisko tirdzniecību un mārketingu tiks vērtētas kā priekšrocība;
precizitāte, proaktivitāte un iniciatīva, atbildības sajūta.

Ar stipendijas nolikumu var iepazīties šeit.
Pieteikuma anketa pieejama šeit.

SIA “VALPRO” stipendija –
pārdošanas asistenta prakse
pieteikšanās līdz 09.02.2024.

SIA "VALPRO" stipendijas mērķis ir at balstīt zinātkārus un talantīgus Vidzemes Augstskolas studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai, radot iespēju studiju laikā gūtās zināšanas nostiprināt praksē. 

Stipendijas piešķiršanas noteikumi

Stipendiju piešķir Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Biznesa vadība" 3.-4.kursa studentam.
Pretendentam ir:

- labas vai teicamas angļu valodas zināšanas;
- vēlama prasme strādāt ar RVS Horizon;
- izpratne par starptautisko tirdzniecību un mārketingu tiks vērtētas kā priekšrocība;
- precizitāte, proaktivitāte un iniciatīva, atbildības sajūta.

Ar stipendijas nolikumu var iepazīties šeit.
Pieteikuma anketa pieejama šeit.

 

Vidzemes Augstskolas rektores Agneses Dāvidsones stipendija
Pieteikšanās līdz 15.01.2024.

Agneses Dāvidsones stipendijas piešķiršanas mērķis ir atbalstīt Augstskolas studentus, kuri ir pilsoniski aktīvi.

Stipendija tiek piešķirta vienam Augstskolas bakalaura vai maģistra programmas studentam studijām līdz 10 mēnešu periodam.

Pirmo reizi stipendiju ir tiesības saņemt piecus mēnešus laika periodā no 2024.gada februāra līdz jūnijam (ieskaitot), bet turpmāk tā tiek izsludināta katru gadu septembrī un piešķirta periodam līdz desmit mēnešiem.  

Stipendijas apmērs ir 150,00 EUR (viens simts piecdesmit eiro 00  centi) mēnesī.

Pretendēt uz Stipendiju ir tiesības Augstskolas studentam, kurš atbilst šādiem kritērijiem:

   • Augstskolas bakalaura vai maģistrantūras programmās studējošais, kurš ir imatrikulēts pilna laika studijām Latvijā (piemēram, bet ne tikai: neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā; attiecīgajā akadēmiskajā gadā neplāno ilgstošu mobilitāti apmaiņas programmā ERASMUS+); 

   • pieteikuma iesniegšanas brīdī nav studiju vai finansiālu parādu; 

   • ir pilsoniski aktīvs, var apliecināt šī brīža un iepriekšēju aktīvu pilsonisku līdzdalību un mērķtiecīgu darbību ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas sekmēšanā; 

   • pieteikumā prezentē redzējumu, kā Stipendijas saņemšanas periodā veicinās ilgtspējīgas attīstības mērķus Augstskolā, Valmieras novadā vai Vidzemes reģionā;

   • iepriekšējā studiju periodā ir uzrādījis augstus sasniegumus studijās, vidējā svērtā atzīme visos studiju gados nav mazāka kā 7; 

   • nesaņem citu ziedotāju Stipendiju studijām. 

Lai saņemtu Stipendiju, students iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu ViA Fondam, adresētu ViA Fonda direktoram (e-pasts: [email protected]). 

Iesniegumam students pievieno šādus dokumentus: 

   • motivācijas vēstuli, atspoguļojot savus kā līdera sasniegumus, paskaidrojot, kā students ir veicinājis pārmaiņas sabiedrībā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā un kādi ir viņa nākotnes  nodomi šajā jomā; 

   • sekmju izrakstu ar vidējo svērto atzīmi par visiem studiju gadiem; 

   • citus dokumentus pēc studenta ieskatiem (piemēram, saņemtās pateicības, diplomus, kuri saistāmi ar ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas veicināšanu, sociālo mediju publikāciju kopijas u.tml.). 

Iesniegumu students iesniedz desmit darba dienu laikā kopš paziņojuma par iespējām pieteikties Stipendijai publicēšanas mājaslapā www.va.lv

Ar stipendijas nolikumu var iepazīties šeit (e-dokuments) un šeit (word).

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI