Biznesa vide mainās pa stundām

Kopš pērnā gada rudens semestra Vidzemes Augstskolā (ViA) darbu uzsākusi doktorante Madara Prata, sekmējot projekta "Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība" mērķi - iesaistīt doktorantus augstskolas akadēmiskajā darbā un veicināt jauna akadēmiskā personāla piesaisti ilgtermiņā.

fff

 

Doktorante pauž, ka stažēšanās ir lieliska iespēja papildināt savas esošās zināšanas ar praksi un reālo pieredzi. Lai arī ViA pasniedzēju teorētiskās zināšanas ir augstā līmenī, biznesa vide, kurā M. Prata stažējās, ir mainīga un vienmēr rodas kas jauns ko apgūt. M. Pratas stažēšanās mērķis ir uzlabot kursa Digitālais Mārketings materiālus un docētāja praktisko pieredzi, izpratni par tēmu. Docētāja mērķis ir iegūt papildus zināšanas par digitālajiem kanāliem, digitālā mārketinga komunikācijas īpatnībām un darbības principiem, digitālā mārketinga komunikācijas stratēģijām un komunikāciju plāna izstrādē.

“Vēlos izkopt digitālā tirgus analīzes (audita) prasmes, izstrādāt uzņēmuma stratēģiju un digitālās komunikācijas plānu atbilstoši uzņēmuma mērķiem. Novērtēt un analizēt komunikācijas rezultātus un veidot atskaites. Man ir jāizvērtē kampaņu rezultāti un jānāk klajā ar ieteikumiem, uzlabojumiem. Šobrīd ViA esmu Digitālā Mārketinga pasniedzēja. Man ir maģistra grāds Starptautiskajā Biznesā.  Vide manis pasniegtajā nozarē mainās ne pa gadiem vai mēnešiem, bet pa nedēļām un dienām. Stažēšanās dod iespēju praktizēt zināšanas un uzzināt aktuālākos jaunumus no uzņēmuma, kurš ikdienā pielieto manis pasniegto. Tāpat man šī projekta ietvaros izdevās noskaidrot dažādus jautājumus, kas mums, kopīgi ar studentiem bija radušies mācību procesa laikā. Ieguvu arī dažādus piemērus, ar kuriem varu dalīties lekciju laikā. Studenti ļoti atzinīgi novērtēja šo manu pieredzi un tās integrēšanu kursa procesā,” saka M. Prata. 

Vide manis pasniegtajā nozarē mainās ne pa gadiem vai mēnešiem, bet pa nedēļām un dienām

Doktorantūras studente saka, ka stažēšanās vadītājas ieguldījums viņas izglītībā aizņēmis daudz laika un prasījis lielu enerģijas ieguldījumu, taču vienlaikus “vadītājas ieguldījums ir arī ieguldījums nākamajos studentos.”

Stažēšanās plāns tika izstrādāts individuāli. M. Prata uzņēmumā darbojās kā praktikante, tika iekļauta dažādu procesu norisē. "Digitālais mārketings, protams, notiek interneta vidē, tādēļ esošie valsts ierobežojumi Covid-19 sakarā man it nemaz netraucēja veiksmīgi būt iesaistītai,” pauž M. Prata.

“Stažēšanās ir bijusi nenovērtējami noderīga pieredze. Šāda tipa praksei būtu jānotiek regulāri, jo tā ir iespēja docētājiem redzēt, kā industrijā strādā profesionāļi, kādi ir jaunumi un tendences. Īpaši nozīmīgi tas ir tādā mainīgā vidē kā Digitālais Mārketings. Šis ir milzīgs ieguvums. Kursa materiāli tiks papildināti ar aktuālu informāciju un tiks izvērtēts svarīgais, ko mācīt un nodot tālāk studentiem,” tā M. Prata.

Viņa piebilst, ka stažēšanās laikā tika izpildīti visi uzskaitītie mērķi un apgūtas arī papildus zināšanas jautājumos, kuri kļuva aktuāli stažēšanās laikā. Ievērojami esot palielināta docētājas pieredze un arī spēja ar pārliecību veidot un vadīt šo kursu. Tika izdomāti jauni uzdevumi, iegūti jauni teorētiskie un rakstiskie materiāli.

“Viens no galvenajiem praktiskajiem ieguvumiem ir intervija ar mentori, kuru varēšu rādīt kursa laikā. Ņemot vērā, ka kursā piedalās arī ārzemju ERASMUS apmaiņas studenti, intervija notika angļu valodā,” komentē doktorante.

Vidzemes Augstskolā laika posmā no 2018. gada 6. novembra līdz 2021. gada 31. maijam tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda (turpmāk ESF) Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" projektu “Vidzemes Augstskolas akadēmiskā personāla pilnveide un cilvēkresursu attīstība” (Nr.8.2.2.0/18/A/012).