Vidzemes Augstskolā ar sociālo simulāciju palīdzību attīstīs studentu prasmes risināt problēmsituācijas

Sadarbojoties ar Viļņas (VU) un Tartu universitātēm (TU), Vidzemes Augstskolas (ViA) pētnieki uzsāk projektu par sociālo simulāciju pielietojumu studiju procesā. Izmantojot projekta gaitā izstrādātos simulāciju scenārijus, paredzēts uzlabot studentu spējas risināt nestandarta situācijas, darboties nenoteiktības apstākļos, rast radošus risinājumus sarežģītās problēmsituācijās, savukārt docētāji projektā mācīsies par sociālo simulāciju veidošanu, īstenošanu, kā arī studentu prasmju un kompetenču vērtēšanu.

1

 

Sadarbība starp šo trīs Baltijas valstu  augstākās izglītības iestāžu komunikācijas un mediju studiju programmu docētājiem un pētniekiem izveidojusies vairāku gadu laikā, kopā īstenojot dažādus projektus. Vidzemes Augstskola iniciēja šo projektu, lai sniegtu iespēju augstskolas docētājiem iesaistīties profesionālajā pilnveidē, kā arī pieredzes apmaiņā ar ārvalstu augstskolu mācībspēkiem. Eiropas Komisija iepriekš atzinusi, ka Eiropas Savienības dalībvalstu augstskolās docētāji ļoti maz laika var veltīt pedagoģisko prasmju attīstībai, kas rada riskus, ka studijās netiek pilnvērtīgi integrētas tādas mācīšanās metodes, kas sekmē studenta aktīvu iesaistīšanos studiju procesā.

Vidzemes Augstskolas docente un pētniece Vineta Silkāne stāsta, ka simulācijas ir dinamiskas un kompleksas reālai dzīvei līdzīgas situācijas, un to mērķis ir dot iespēju dalībniekiem gūt daudzveidīgu pieredzi, pielietot savas zināšanas un prasmes, mijiedarboties ar citiem dalībniekiem un īstenot kādu lomu,

"Simulāciju ietvaros dalībnieki var reaģēt atbilstoši situācijai, izjust savu lēmumu sekas, rīkoties riska un nenoteiktības situācijās u.c. Simulācijas ļauj izmēģināt un pilnveidot dažādas kompetences, piemēram, līderību, lēmumu pieņemšanu, komunikāciju, konfliktu risināšanu u.c.," tā Vineta.

21. un 22.martā notika pirmā projekta partneru tikšanās. Nākamais projekta pasākums ir docētāju praktiskais treniņš sociālo simulāciju veidošanā, kas notiks 2019.gada jūlija sākumā Tartu.

Projekta laikā, sākot no 2019.gada jūlija, notiks virkne docētāju profesionālās pilnveides pasākumu, tiks izstrādāti metodiskie materiāli sociālo simulāciju izmantošanai augstākajā izglītībā, kā arī izveidots prototips virtuālās realitātes risinājumos balstītas interaktīvas digitālās mācīšanās platformai.

Projekta rezultāti būs rokasgrāmata un metodiskais palīgmateriāls sociālo simulāciju izstrādē, projektā radīto sociālo simulāciju apraksti, simulāciju testēšana visās trijās Baltijas valstīs, apmācību semināri docētājiem, izstrādāti un pārbaudīti instrumenti studentu kompetenču novērtēšanai, kā arī zinātniskās publikācijas.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) (sadarbība inovāciju un labas prakses apmaiņas jomā) stratēģiskās partnerības projekts augstākās izglītības sektorā “Simulāciju spēles stratēģiskajā komunikācijā" (Projekta nr. 2018-1-LV01-KA203-046981) norisinās no 2018. gada 1.decembra līdz 2021. gada 31.maijam.

Vairāk par projektu uzzini šeit.