Vidzemes Augstskolā ievēlēts Satversmes sapulces un Senāta priekšsēdētājs

Trešdien, 20. februārī, Vidzemes Augstskolā (ViA) notika Satversmes sapulce. Par Satversmes sapulces priekšsēdētāju tika ievēlēts Dr.phys., pētnieks Ojārs Balcers, par Satversmes sapulces priekšsēdētāja vietnieku - Dr.sc.comm., asoc.prof. Jānis Buholcs. Savukārt 27. februārī notika pirmā jaunā sasaukuma Senāta sēde, kuras laikā senatori vienbalsīgi par Senāta priekšsēdētāju apstiprināja Dr.phil. (PhD), docenti, pētnieci Agnesi Dāvidsoni, par Senāta priekšsēdētāja vietnieci - Dr.oec., profesori, pētnieci Mairu Leščevicu.

Satversmes sapulces  laikā tās dalībnieki iepazinās ar vadības ziņojumu par 2018.gadu, kā arī ar Revīzijas komisijas ziņojumu. Satversmes sapulces laikā notika arī Akadēmiskās šķīrējtiesas vēlēšanas.

ViA Revīzijas komisijas sastāvā tika apstiprināta:

  • Mg.sc.soc., lekt. Liene Ločmele,
  • Mg.philol., lekt. Selga Goldmane,
  • Inženierzinātņu fakultātes students Deniss Golubevs.

ViA Akadēmiskā šķīrējtiesa ievēlēta šādā sastāvā:

  • Mg.geogr., lektore Iveta Druva Druvaskalne,
  • Mg.paed., lektore Vija Melbārde.

Satversmes sapulces laikā ievēlēts arī ViA Senāts, kas pienākumus pildīs turpmākos divus gadus.

Savukārt  Senāta sēdes laikā par Senāta Studiju un zinātņu komisijas vadītāju tika ievēlēts Mg.geogr., lektors Ilgvars Ābols, par Senāta Finanšu, budžeta un stratēģijas komisijas vadītāju - Mg.oec., lektors, zinātniskais asistents Jānis Bikše.

Šajā Senāta sēdē senatori apstiprināja ViA no valsts budžeta līdzekļiem finansējamo studiju vietu skaita sadalījumu pilna laika koledžas, bakalaura, maģistra studiju programmās un doktorantūrā 2019./2020.akadēmiskajā gadā uzņemamajās studiju programmās, kā arī 2019.gada ViA budžeta plānu. ViA rektors, Dr.hist.Gatis Krūmiņš sēdes laikā informēja senatorus, ka viens no svarīgākajiem uzdevumiem senatoriem būs ViA 2021.-2027.gada stratēģijas izveide un apstiprināšana.

Ar Satversmes sapulcē ievēlēto Senāta sastāvu un Satversmes sapulces sastāvu var iepazīties šeit: http://va.lv/lv/par-via/darbibas-principi

Vidzemes Augstskola ir valsts augstskola, kas dibinātā 1996.gadā un piedāvā 16 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs ne tikai koledžas un bakalaura, bet arī maģistrantūras un doktorantūras studiju līmeņos.