Māra Maurāne

Mg.philol.
Informācijas tehnoloģiju studiju virziena studiju speciāliste (ilgstošā prombūtnē)
Inženierzinātņu fakultāte