Mūsdienīga un praktiska studiju programma pieprasītai profesijai!

Studiju programma sagatavo datorsistēmu un datortīklu administratorus. Programmas apguves ilgums ir 2 gadi jeb 4 semestri. Studijas ir organizētas tā, ka pirmajos trīs semestros tiek apgūti vispārīgie, galvenie nozares un specializācijas priekšmeti, savukārt ceturtais semestris ir atvēlēts praksei. Studiju programmas noslēgumā tiek rakstīts Kvalifikācijas darbs, kurā tiek atspoguļotas iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas.

Studijas notiek klātienē, Valmierā

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas tiek apgūtas studiju programmā

  • Studiju laikā sniegtās teorētiskās zināšanas un prakses laikā dažādos IT un citās organizācijās iegūtās praktiskās iemaņas IT risinājumu ieviešanā dod iespēju veiksmīgi iekļauties darba tirgū;
  • Tās ir teorētiskās un praktiskās zināšanas par datorsistēmu plašo pielietojumu un datortīklu plānošanu un ieviešanu organizāciju darbā.
Informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumos atzinīgi novērtē Vidzemes Augstskolas studentus un absolventus kā labi pieprasītus speciālistus. Vidzemes Augstskola ir lieliska vieta studijām. Tā ne tikai sniedz pamatzināšanas par Informācijas tehnoloģijām, bet informē arī par aktuālāko un modernāko nozarē.
Mg.sc.comp. Mairita Zaķe
Studiju virziena direktore
IZGLĪTĪBA

1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Datorsistēmu un datortīklu administrators

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2023. gada 31. decembrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

2 gadi (4 semestri)

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE: Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^

vidējā atzīme šādos mācību priekšmetos: matemātika/ algebra un ģeometrija, informātika/ lietišķā informātika, vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs**;

Ieskaite vai eksāmens informātikā (nav obligāta prasība!).

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.-3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, matemātika, fizika, biznesa ekonomiskie pamati/ ekonomika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., krievu val., vai vācu val.

** - atzīme vienā no mācību priekšmetiem dabaszinātnēs: bioloģija, ķīmija, fizika, dabas zinības, vides zinības, astronomija u.c.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 543 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

UZŅEMŠANA

Studentu uzņemšana studiju programmā 2022./2023.akadēmiskajam gadam nav plānota.

Informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
Mob.: 26182255
E-pasts: uznemsana[at]va.lv