Maģistra studijas kiberdrošības inženierijā organizētas tā, lai nodrošinātu drošības testētājam, kiberdrošības speciālistam gan nepieciešamās nozares un profesionālās zināšanas, gan arī sniegtu ieskatu psiholoģijas un uzņēmējdarbības kursos.

Studiju programma sastāv no studiju kursiem, kas nodrošina:

- jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē;

- profesijai nepieciešamo zināšanu, prasmju, kompetenču apguvi;

- sniedz ieskatu pētniecisko/jaunrades darbu un projektu vadības metodēs;

- kā arī piedāvā ieskatu pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursu apguvi.

Savukārt mācību prakses programmas saturs veicina maģistrantu profesionālo iemaņu mērķtiecīgu pilnveidošanos, kā arī nodrošina iespēju pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē.