fff

 

1. SOLIS

Pieteikšanās klātienē kādā no divām doktorantūras programmām:

Pieteikties studijām varēs no 28.jūnija līdz 20.augustam, darba dienās plkst. 10:00 - 13:00 Vidzemes Augstskolā, Cēsu iela 4, C205.kab

2. SOLIS

 

Iestājpārbaudījumi:

Atkarībā no pieteikuma saņemšanas datuma, bet ne vēlāk kā līdz 27.augustam

3. SOLIS

 

Rezultātu saņemšana:

Uz valsts budžeta finansētajām studiju vietām un aizpildītajām pašfinansētajām studiju vietām rezultāti būs pieejami 27.augustāwww.lais.lv

 

Studiju līgumu slēgšana:

Studiju līgumu slēgšana klātienē: no 25. līdz 27.augustam (plkst. 10:00 – 13:00), Vidzemes Augstskolā, Cēsu ielā 4, C205

2021./2022. akadēmiskajā gadā doktorantūrā iespējams pieteikties studiju programmai:

Uzņemšanas noteikumus var apsktatīt šeit

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI programmā "Sociotehnisko sistēmu modelēšana"

Maģistra grāds Sociotehnisko sistēmu modelēšanā vai informācijas tehnoloģijās vai datorzinātnē vai citās dabas zinātnēs. **

Paredzemā promocijas darba tematikai ir jāatbilst zinātnes apakšnozarei un doktora studiju programmas pielietojuma videi.

Vismaz viena starptautiski recenzēta un starptautiski pieejamās indeksējamās datu bāzēs ietverta zinātniska publikācija, kas attiecināma uz doktoranta zinātniskā darba tēmu (ja tāda ir).

 


** studiju laikā apgūta matemātiskā un/vai imitāciju modelēšanā.

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikuma anketu un iesniedz šādus dokumentus:

  • Iepriekšējo izglītību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu
  • pieteikuma anketu
  • zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir)
  • iespējamā promocijas darba pieteikumu problēmas formulējuma līmenī (ne vairāk kā viena A4 formāta lapa)
  • pases vai identifikācijas kartes (eID) kopiju, uzrādot oriģinālu
  • kvīti par reflektanta reģistrācijas maksas samaksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.

*Ja reflektants dokumentus personīgi nevar iesniegt, to var izdarīt persona, kurai ir izsniegta notāra apliecināta pilnvara.

*Ja reflektants ieguvis iepriekšējo izglītību ārvalstīs, viņam jāiesniedz Latvijas Akadēmiskās informācijas centra izziņa par ārvalstīs iegūtās izglītības atbilstību Noteikumu prasībām.

2021./2022. akadēmiskajā gadā doktorantūrā iespējams pieteikties studiju programmai:

Uzņemšanas noteikumus var apskatīt šeit

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI programmā "Ekonomika un uzņēmējdarbība"

Tiek uzņemti pretendenti ar iepriekš iegūtu maģistra grādu sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā**

**Ja iepriekš iegūtā izglītība nav iegūta sociālajās zinātnēs vai tām atbilstošā profesionālās darbības jomā, pretendentam MK noteikumos Nr. 505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” noteiktajā kārtībā ir jāapliecina darba pieredze/neformālā izglītība, kas atbilst LKI 7. līmenim noteiktajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm.

Jāiesniedz iespējamās promocijas darba tēmas pieteikums (viena  A4 formāta lapa) latviešu vai angļu valodā***

 ***problēmas formulējuma līmenī, ne vairāk kā viena A4 formāta lapa.

Reģistrējoties studijām ViA uzņemšanas komisijā, reflektants aizpilda pieteikuma anketu un iesniedz šādus dokumentus:

- pieteikuma anketa;

- pases kopija (uzrādot oriģinālu);
- iepriekšējo izglītību apliecinošs dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu);

- zinātnisko publikāciju sarakstu un publikāciju kopijas (ja tādas ir);

- iestājreferātu par iespējamo promocijas darbu (problēmas formulējuma līmenī, ne vairāk kā viena A4 formāta lapa);

- angļu valodas zināšanu apliecinājums;*

- CV (Europass forma).

*sertifikāts vai starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegts valodas prasmi apliecinošs dokuments, kas apliecina studiju programmas īstenošanas valodas prasmi vismaz B2 līmenī. Ja iepriekšējā izglītība ir apgūta angļu valodā, angļu valodas zināšanu apliecinājums nav nepieciešams.

PAPILDU INFORMĀCIJA

ViA Studiju administrēšanas grupa:

Valmiera, Cēsu iela 4, C-205. kabinets

T.: 26182255

E: uznemsana[at]va.lv