,,

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.)

Accelerate future hei

Augstākās izglītības iestādes (AII) ir būtisks zināšanu ekosistēmu un arvien vairāk arī inovāciju ekosistēmu virzītājspēks, jo tām piemīt potenciāls panākt izmaiņas ar izglītības, pētniecības un reģionālās attīstības palīdzību. Izmantojot Erasmus+ un Apvārsnis Eiropa programmu finansējumu, Eiropas Komisija (EK) ir aktīvi atbalstījusi AII, lai palielinātu to iesaisti un ietekmi sava reģiona kontekstā, veicinot inovācijas un uzņēmējdarbības aktivitātes. Paredzams, ka jaunā Eiropas Pētniecības telpa stiprinās AII pētniecības un inovācijas dimensiju, izmantojot visaptverošu institucionālu augstākās izglītības pārveides programmu sinerģijā ar Eiropas Izglītības telpu, pastiprinot to lomu kā pārmaiņu virzītājspēkam, veicinot to atveseļošanos, nodrošinot kopīgus mērķus ES un dalībvalstu iniciatīvām, lai atbalstītu augstākās izglītības iestādes to centienos pārveidot izglītības, pētniecības, inovācijas jomas, kā arī pienesumu sabiedrībai. Ņemot vērā, ka šī ietekme tiek panākta, uz zināšanām un digitalizāciju vērstai augstākās izglītības iestādei aktīvi sadarbojoties ar tās vidi, ir ļoti svarīgi saprast kontekstu, kurā AII pastāv un ko tā vēlas ietekmēt. Tādas iniciatīvas kā EK Viedā specializācija ir apzinājušas sadarbību starp AII un tās reģionu, vienlaikus atzīstot, ka pastāv ekosistēmas gan universitāšu un uzņēmumu sadarbībā, gan uzņēmējdarbībā. Panākt pārmaiņas AII, lai radītu labākus ietekmes kanālus, ir pārmaiņu vadības un procesu uzdevums. Tātad, lai virzītu pārmaiņas, ir jāveic visaptveroša secīgu un paralēlu darbību virkne, kas veicina Apzināšanos, Vēlmi, Zināšanas, kas noved pie Rīcības, kas pēc tam ir jāmēra, lai varētu Stiprināt jauno uzvedības modeli. To var panākt, izmantojot mērķtiecīgu atbalsta sistēmu, kas ir balstīta uz pašreizējo situāciju (status quo), kuras ietvaros tiek izstrādāta vīzija un aktivitātes, kas aprakstītas rīcības plānā un pēc tam tiek īstenotas pieteikumu projektos, kuros pieejams tāds atbalsts kā padomdošana (koučings), apmācības un starptautiskā apmaiņa.

Ent-r-e-novators

Ent-r-e-novators: entrepreneurs-researchers-educators-innovators (uzņēmēji-pētnieki-mācībspēki-inovatori). Projekta ambīcija ir ieviest domāšanas veidu, kas veicinātu spēcīgu sadarbību starp izglītību, pētniecību, inovācijām un uzņēmējdarbību. Izmantojot dažādas pieejas (uz nākotni vērstas darbnīcas, hakatoni, dzīvās laboratorijas, sabiedrības zinātnes projekti), EUDRES Ent-r-e-novators pievēršas reģionālām vajadzībām. Ent-r-e-novators samazina plaisu starp zināt-darīt un transformē no “es” uz “mēs” kultūru.

LZPFLPP 

Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir pētīt zinātnisko kultūru Latvijas vidusskolās kā vienu no būtiskākajiem zinātņu pratības sabiedrības virzītājspēkiem, radīt zināšanu bāzi zinātniskam diskursam un politikas rekomendācijām, kā arī izstrādāt un pārbaudīt teorētisku un empīriski pamatotu kritēriju modeli zinātniskās skolas kultūras novērtēšanai pēc pandēmijas.

FLPP

Projekta mērķis ir izpētīt izglītības kā vērtības ietekmi Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, vērtējot iedzīvotāju sociālo atdevi tautsaimniecības attīstībai un augstāka dzīves kvalitātes līmeņa sasniegšanai, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā.

Projekta mērķis: Palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti, kā arī starptautisko sadarbību ar partnervalstīm

Projekta mērķis: Palielināt studentu un personāla starptautisko mobilitāti un starptautisko sadarbību programmas valstu ietvaros

Erasmus+ eudres

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu mazo un vidējo pilsētu, to reģionu attīstībā – reģionāli risinājumi ar Eiropas perspektīvu. Projektā paredzēts būtiski stiprināt reģionu inovāciju sistēmu, dot ieguldījumu reģionu digitālajā, vides un ilgtspējīgajā transformācijā, tādejādi virzīties uz viedu un ilgtspējīgu reģionu attīstību. Visi projekta partneri atrodas mazās vai vidēji lielās pilsētās, kur nav vairāk par 250 000 iedzīvotājiem, ir ambiciozas, elastīgas un mazas vai vidēja izmēra universitātes ar ne vairāk par 15 000 studentiem un atrodas mazākajās Eiropas valstīs. Projekta aktivitātes ir vērstas, lai nodrošinātu iespējami labāko dzīves kvalitāti neatkarīgiem cilvēkiem reģionos.

ERASMUS+  REEB

Projekta mērķi ir tuvināt biomedicīnas uzņēmumu un veselības apmācības centru realitāti, izmantojot jaukto realitāti, paplašināto realitāti un virtuālo realitāti un uzlabot mūsu studentu zināšanu apguvi veselības aprūpes apmācībās.  Projekta laikā notiks attālinātas studentu apmācības, profesionālas biomedicīnas vides virtuālā renderēšana: mērķis ir patiesi un ātri izveidot virtuālās darba vides, izmantojot BIM tehnoloģiju, ko var izmantot dažādās platformās (mobilajā, planšetdatorā, personālajā datorā...) vai pat 3D drukāšanā. Tiks izstrādāti hologrāfiskie simulatori: šajā virzienā mērķis ir izveidot virtuālos biomedicīnas ierīču simulatorus, izmantojot virtuālo un jaukto realitāti, kuru funkcionalitāte ir līdzīga reālai ierīcei, ar iespējām bagātināt pieredzi ar didaktiskajiem elementiem. 

Projekta "Wood for Youth" mērķis ir uzlabot jauniešu konkurētspēju koka māju būvniecības nozarē, izmantojot interaktīvas apmācības programmas un praktiskas apmācības. Koksnes izvēle būvniecībā aktuālitāte ir saistīta ar mainīgajām būvniecības nozares vajadzībām, kas meklē zemas oglekļa emisijas risinājumus. Lai veicinātu šo pārveidi, pieaug pieprasījums pēc motivēta un kvalificēta darbaspēka, kas spēj vadīt pārmaiņas nozarē.