,,

Projekta mērķis ir ieviest Latvijā Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu*, nodrošinot ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, kā arī izstrādājot piemērotas un inovatīvas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu risināšanā. (Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli.)

LZPFLPP 

Šī starpdisciplinārā projekta mērķis ir pētīt zinātnisko kultūru Latvijas vidusskolās kā vienu no būtiskākajiem zinātņu pratības sabiedrības virzītājspēkiem, radīt zināšanu bāzi zinātniskam diskursam un politikas rekomendācijām, kā arī izstrādāt un pārbaudīt teorētisku un empīriski pamatotu kritēriju modeli zinātniskās skolas kultūras novērtēšanai pēc pandēmijas.

Erasmus+ eudres

Projekta mērķis ir dot ieguldījumu mazo un vidējo pilsētu, to reģionu attīstībā – reģionāli risinājumi ar Eiropas perspektīvu. Projektā paredzēts būtiski stiprināt reģionu inovāciju sistēmu, dot ieguldījumu reģionu digitālajā, vides un ilgtspējīgajā transformācijā, tādejādi virzīties uz viedu un ilgtspējīgu reģionu attīstību. Visi projekta partneri atrodas mazās vai vidēji lielās pilsētās, kur nav vairāk par 250 000 iedzīvotājiem, ir ambiciozas, elastīgas un mazas vai vidēja izmēra universitātes ar ne vairāk par 15 000 studentiem un atrodas mazākajās Eiropas valstīs. Projekta aktivitātes ir vērstas, lai nodrošinātu iespējami labāko dzīves kvalitāti neatkarīgiem cilvēkiem reģionos.

STARGATE

Projekta mērķis ir izstrādāt progresīvu, daudzpusīgu un holistisku klimata viedās lauksaimniecības metodoloģiju, iegūstot inovācijas mikroklimata un laika apstākļu riska pārvaldības jomā, kā arī ainavu dizainā. Metodoloģijas pamatā ir zemes novērošanas, laika apstākļu/klimata un lietu interneta integrēšana, lai veicinātu efektīvāku lauku saimniecību/zemes gabalu apsaimniekošanu; iespējas pielāgoties klimata pārmaiņām; vietējās un reģionālās politikas formulējumu, kas nodrošinātu labāku ainavu apsaimniekošanu, aizsardzību pret klimatiskajiem riskiem; mikroklimata pārmaiņu īstenošanu.

 

 

 

30.03.2022.

 

Projekts “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (projekta numurs: 8.2.2.0/20/I/005)” paredz ārvalstu pasniedzēju iesaisti akadēmiskajā darbā. Viens no pirmajiem ārvalstu pasniedzējiem jau ir uzsācis darbu Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA). Projekta ietvaros nākamajā studiju gadā ārvalstu pasniedzēji tiks piesaistīti arī Ventspils Augstskolā un Vidzemes Augstskolā, kas ir projekta partneri.

logo1

2022. gadā projekta atbalstu programmu izveidei un aprobācijai turpina saņemt trīs maģistra studiju programmas - “Kiberdrošības inženierija”, “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”, un “Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai” (sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā). Programmās turpinās ikdienas darbi pie programmu kvalitatīvai darbībai nepieciešamās dokumentācijas un materiāliem.

 

foto

Vidzemes Augstskolai sadarbībā ar Valmieras Attīstības aģentūru un Ventspils Augstskolu ir radīta Vidzemes reģionā unikāla atbalsta programma studentiem, kas jauniešiem, studiju un izglītības procesa ietvaros, ļaus izstrādāt inovatīvus un drosmīgus biznesa risinājumus uzņēmēju piedāvātajiem izaicinājumiem.

foto

2021.gada 1.augustā Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā tika uzsākta projekta “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (Nr.8.2.2.0/20/I/005) īstenošana. Projekta partneri ir Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola. Projekta finansējums (ESF) ir 408 852 EUR.

foto

Gan Ziemeļvalstis, gan Baltijas valstis ir bagātas ar bioloģiskiem un atjaunojamiem resursiem, un tām ir senas tradīcijas šo resursu izmantošanā ekonomiskās izaugsmes ģenerēšanai, izmantojot tradicionālās nozares, piemēram, mežsaimniecību, lauksaimniecību un zivsaimniecību, kā arī saistītās nozarēs, tostarp pārtikas pārstrādi, tūrismu. utt. BioBaltic mērķis ir padziļināt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbību bioaprites ekonomikas jomā.

FLPP

Projekta mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju 3D telpas automatizētai vizualizācijai un imitāciju modeļu datu atspoguļošanai reālā laikā, kas kalpotu par instrumentu lēmumu pieņēmēju rokās, pieņemot lēmumus par purvu kā oglekļa akumulatoru ilgtspējīgu apsaimniekošanu.