Projekts "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade"

2022. gada 26. oktobrī  Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) tika parakstīts līgums Nr. 8.2.3.0/22/A/004 par ESF projekta "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade" realizāciju. 

Projekta mērķis ir ieviest digitalizācijas iniciatīvas, kas veicinās mūsdienīgos, inovatīvos risinājumos balstītu studiju procesu radošajās industrijās. Studiju kvalitātes pilnveidei tiks izstrādāti un ieviesti jauni, automatizēti IT risinājumi, kas pilnveidos augstskolu mācību kvalitāti, studējošo digitālās prasmes un stiprinās augstskolu digitālo kapacitāti, izstrādājot un ieviešot inovatīvus digitālus tehnoloģiskus risinājumus studiju procesā, mācību rezultātu analīzē un augstskolu darbībā, tai skaitā izstrādājot un ieviešot starpinstitūciju sadarbības un koplietošanas risinājumus radošajām nozarēm. 

Projekta galvenās darbības: 

 • Studentu digitālo prasmju apguves satura, metožu un tehnoloģiju izstrāde, pielāgošana un ieviešana, pilnveidojot esošos un izstrādājot jaunus B un C kursus / moduļus septiņās radošajām nozarēm prioritārās tēmās automatizācijas rīku apgūšanai radošo industriju un mākslas studiju programmās Latvijas augstskolās; 

 • Laboratoriju izveide / pilnveidošana 7 prioritārajās tēmās, lai stiprinātu augstskolu digitālo kapacitāti un nodrošinātu studiju procesu sasaisti ar digitālajām tehnoloģijām, kas tiek izmantotas radošajās nozarēs; 

 • 9 digitālo risinājumu un platformu izstrāde vai pilnveide augstskolu digitālās kapacitātes stiprināšanai un digitalizēto studiju kursu nodrošināšanai; 

 • Komunikācijas un publicitātes pasākumi par ieviestajām digitalizācijas iniciatīvām; 

 • Projekta vadība un īstenošana. 

Projekta rezultātā: 

 • 6 Latvijas augstskolas saņems Eiropas Sociālā fonda atbalstu digitalizācijas iniciatīvu ieviešanai, lai veicinātu mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu studiju procesu; 

 • 7 prioritārajās tematiskās tiks izveidoti jauni kursi vai adaptēti esošie kursi, kas tiks integrēti studiju procesā augstskolās; 

 • Tiks izstrādāti 9 digitālie risinājumi un platformas izglītībai un partneru sadarbībai; 

 • Augstskolas iegūs jaunu mācību aprīkojumu. 

 

Projekta ilgums:  31.10.2022. līdz 31.12.2023.  

 

Projekta partneri: 

 • Ekonomikas un kultūras augstskola (vadošais partneris); 

 • Latvijas Universitāte,  

 • Transporta un sakaru institūts,  

 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,  

 • Vidzemes Augstskolu 

 • Liepājas Universitāte  

 • Latvijas Digitālo akselerators  

 • Ventspils Augsto tehnoloģiju parks  

 • Valmieras Attīstības aģentūra 

 

ViA projekta īstenošanas personāls: Edmunds Jansons, Arnis Cīrulis, Alvis Sokolovs, Lauris Taube, Zintis Erics, Mairita Zaķe, Laura Fišere 

Projekta kopējais finansējums 1 682 157,84 EUR, no kura: 

 • ESF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 1 429 834,16 EUR 

 • valsts budžeta finansējums ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 252 323,68 EUR. 

 • ViA finansējums 184699.62 EUR. 

 

 

AKTUALITĀTES PROJEKTĀ

Projekta "Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade" aktualitātes 2023. gada sākumā

Projektā uzsākts aktīvs darbs – izveidotas darba grupas, notiek darba grupu tikšanās, kuru mērķis sākotnēji bija savstarpēji iepazīties darba grupu pārstāvjiem, kas uzsāks un nodrošinās darbu projektā plānoto darbību īstenošanā, lai tiktu sasniegts projekta iesniegumā noteiktais mērķis un rezultāti. Projekta darba grupās piedalās pārstāvji no sadarbības partneru institūcijām atbilstoši to kompetencei.

 

2023. gada 2. februārī Ventspilī norisinājās darba grupas “Produktu un pakalpojumu ātrā prototipēšana un digitālā ražošana” tikšanās.

Tikšanās notika Ventspils dizaina darbnīcā RADE, kur bija iespēja iepazīties ar RADE sniegtajām iespējām un iekārtām, lai veiksmīgi varētu izstrādāt jaunu studiju kursu par produktu un pakalpojumu ātro prototipēšanu un digitālo ražošanu un varētu integrēt prototipēšanu kādā no jau esošajiem studiju kursiem, kā piemēram, 3D prototipēšana, robotu detaļās un mehānismos un to konstruēšanā, apģērbu projektēšanā u.c. kursos. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja izmēģināt prototipēšanai pieejamās tehnoloģijas – darba grupas dalībnieki izmēģināja krūžu paliktņu apdruku ar sublimācijas metodi un savām rokām izgatavoja paliktņus ar projekta un partneru logo. Vēlāk notika projekta partneru prezentācijas un iepazīstināšana ar esošajiem studiju kursiem un tēmām katrā mācību iestādē, notika diskusijas par iespējām integrēt prototipēšanu esošos studiju kursos un tika risināti jautājumi par veiksmīgu tālākās sadarbības organizēšanu.

 

2023. gada 9. februārī Valmierā norisinājās otrā darba grupas “Produktu un pakalpojumu ātrā prototipēšana un digitālā ražošana” tikšanās.

Darba grupu dalībnieki sākotnēji tika iepazīstināti ar Valmieras koprades darbnīcas DARE piedāvātajām iespējām un tad paši, praktiski un radoši darbojoties, izveidoja savus auduma maisiņu dizainus par tēmu #AutoRade. Tālāk sekoja vizīte Vidzemes Augstskolā, kur tika apmeklēta VR/AR laboratorija un uzzināts vairāk par tās izmantošanas galvenajām priekšrocībām mācību procesa uzlabošanā un paātrināšanā. Dienas turpinājumā, kopā ar darba grupu pārstāvjiem, tika strādāts pie uzdevumu sadales, jaunu studiju kursu/moduļu izstrādes, ātrās prototipēšanas un VR/AR tehnoloģiju integrēšanu studiju kursos. Dalībnieki diskutēja par iespējām integrēt prototipēšanu jaunajos studiju kursos.

Pārējās darba grupas, kas izveidotas projektā AutoRade, regulāri tiekas tiešsaistes sanāksmēs. Paralēli tam tiek piesaistīti nepieciešamie ārpakalpojumu eksperti, gatavoti iepirkumi studiju programmu digitalizācijai nepieciešamo iekārtu un programmatūras iegādei.

 

Aktivitātes tiek īstenotas ESF projekta “Automatizācijas rīki radošajām industrijām AutoRade”, ID Nr. 8.2.3.0/22/A/004, ietvaros. Projekta partneri: Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Vidzemes augstskola, Liepājas Universitāte, Latvijas Digitālais akselerators, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Valmieras Attīstības aģentūra.

Projekta kopējais budžets ir 1 682 157,84 EUR, tajā skaitā ESF finansējums ir 85% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 1 429 834,16 EUR; Valsts budžeta finansējums ir 15% no attiecināmajiem izdevumiem jeb 252 323,68 EUR. Projekta ieviešanas periods: no 2022. gada 31. oktobra līdz 2023. gada 31. decembrim (14 mēneši).