PROJEKTI

Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajā izaugsmē (IzVeTSKKEI)

FLPP

Projekta mērķis ir izpētīt izglītības kā vērtības ietekmi Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, vērtējot iedzīvotāju sociālo atdevi tautsaimniecības attīstībai un augstāka dzīves kvalitātes līmeņa sasniegšanai, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā.

Projekta mērķis orientēts uz izglītības vērtības ietekmes izpēti Latvijas sabiedrības izaugsmē sociālekonomiskajā un kultūras kontekstā, nodrošinot ieguldījumu humānā kapitāla produktivitātē Latvijas reģionālajā kontekstā.

Paredzēts pētīt izglītības vērtību (IV) no šādiem aspektiem:

  1. IV izpratne Latvijas sabiedrībā (fokusgrupas – pasniedzēji, skolotāji, sociālā darba un kultūras jomas speciālisti, uzņēmēji);
  2. IV un kultūra (izglītošanās, iesaistoties kultūras aktivitātēs, un kultūras iestāžu ieguldījums izglītības pilnveidē)
  3. IV un uzņēmējdarbība (izglītības ietekme uzņēmēju tvērumā; potenciālais uzņēmēju ieguldījums izglītības sistēmas pilnveidē);
  4. IV un sociālie pakalpojumi iekļaujošas sabiedrības veidošanā;
  5. humānā kapitāla sociālās atdeves pētniecības metodoloģisko pieeju un to īstenošanas pieredzes izpēte starptautiskā kontekstā.

Pētījuma gaitā sadarbojas trīs Latvijas reģionālās augstskolas, tādā veidā akcentējot nepieciešamību valstī pēc policentriskas attīstības, rezultātus aprobējot starptautiskās zinātniskās konferencēs, publikācijās un izglītojošos pasākumos. Iegūtie pētījuma dati tiks izmantoti augstskolu darbā studiju procesa satura pilnveidei, tiks izstrādātas rekomendācijas pētījumā iesaistīto reģionu rīcībpolitikas veidotājiem. Pētniecībā iegūtie tiks prezentēti un skaidroti plašākai sabiedrībai, lai veidotu mūsdienām atbilstošu izpratni par izglītību kā vērtību, kas nepieciešama sabiedrības garīgajai un ekonomiskajai izaugsmei.

Projekta īstenošanas periods: 2020 - 2023

Finansējuma programma: Fundamentālo un lietišķo pētījumu programma

Projekta pieteicējs: Liepājas Universitāte

Projekta partneri: Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Vidzemes Augstskola

ViA iesaistītais personāls: Maira Leščevica, Aigars Andersons, Vija Melbārde, Santa Lemša, Līga Zariņa

Kopējais finansējums: 300000.00 EUR

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI