PROJEKTI

Jaunas studiju programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” izstrāde kultūras darba tirgum

i6e

Kopš 2019. gada maija Vidzemes Augstskolas eksperti piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Jaunu studiju programmu izstrāde kultūras un radošo industriju darba tirgum” (Nr. 8.2.1.0/18/A/18) īstenošanā.

Projekta mērķis ir, veidojot un īstenojot jaunizveidojamo maģistra studiju programmu, stiprināt LKA un Vidzemes augstskolas resursu koplietošanu un mazināt studiju programmu fragmentāciju un dublēšanos.

Projekta mērķa sasniegšanai un identificēto problēmu risināšanai projekta ietvaros tiks īstenotas šādas darbības:

  1. LKA maģistra studiju programmas “Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” / “Cultural Heritage Governance and Communication” (45217) izstrāde sadarbībā ar ViA;
  2. Jaunizveidotās studiju programmas mārketinga aktivitātes – informatīvo materiālu sagatavošana;
  3. Jaunizveidotās studiju programmas mārketinga aktivitātes – promo-video sagatavošana;
  4. Jaunizveidotās studiju programmas starptautiskā publicitāte;
  5. Jaunizveidotās studiju programmas mārketinga aktivitātes, nodrošinot līdzdalību studiju iespēju promotēšanas un popularizēšanas pasākumos ārvalstīs;
  6. Jaunizveidotās studiju programmu atbilstošā studiju virziena akreditācija EQAR aģentūrā.

Ar pieejamajiem atbilstošajiem cilvēkresursu, finanšu un infrastruktūras resursiem, t.sk., paredzot dažādu e-risinājumu integrēšanu studiju procesā, projektā plānotās darbības un to īstenošanas soļi ir pārdomāti, izpildāmi, kvalitatīvi un vērsti uz projekta iesniegumā definētā mērķa sasniegšanu, proti, projekta rezultātā tiks optimāli sekmēta SAM821 mērķa sasniegšana – stiprināta resursu koplietošana un sekmēta studiju programmu fragmentācijas novēršana.

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 200 000,00 EUR, tai skaitā ESF finansējums – 170 000,00 EUR un valsts budžeta līdzfinansējums – 30 000,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019.gada 1.maija līdz 2022.gada 30.aprīlim (36 mēneši).

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI