PROJEKTI

Noslēgusies dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauja

foto

Apkopoti īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu izstrādē iesaistīto pušu aptauju rezultāti. Aptaujas tika organizētas, lai noskaidrotu, kādus uzlabojumus nepieciešams ieviest plānu izstrādes procesā, lai padarītu tos efektīvākus sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanā, elastīgākus un lietotājam draudzīgākus.

 

Vienas aptaujas mērķgrupa bija plānu izstrādātāji, eksperti, uzraudzības grupu locekļi un citi jomas profesionāļi, savukārt otra aptauja noskaidroja pašvaldību viedokļus.

Aptaujas sagatavoja LIFE integrētā projekta LatViaNature eksperti no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Vidzemes augstskolas. Dabas aizsardzības plānu mērķis ir dabas vērtību saglabāšana. To izstrādes laikā tiek izplānotas un saskaņotas rīcības starp dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, teritoriju attīstības un citām interesēm. Aptaujās iegūtie rezultāti ļaus pārskatīt pašreizējo dabas aizsardzības plānu saturu un izstrādes procedūru, pilnveidot procesu un izstrādāt mūsdienīgu, efektīvu pieeju.

Aptaujā noskaidrots, ka svarīgāka par plānu izstrādi ir to ieviešana, plānotie apsaimniekošanas pasākumi vairāk jāsaista ar mērķiem un nepieciešams uzraudzīt ne tikai plānu izstrādi, bet arī to ieviešanu. Rosināts vienkāršot plānu izstrādes procedūru, lai mazinātu formalitātes un administratīvās izmaksas, veicinot reālu līdzdarbošanos. Savukārt pašvaldību vērtējumā plāns ir nozīmīgs teritorijas attīstības plānošanā un tās vēlas tikt iesaistītas plāna ieviešanā, vienlaikus atzīmējot, ka trūkst kapacitātes plānā paredzēto rīcību ieviešanai, kā arī pietiekamu finanšu resursu.

Tika saņemti vērtīgi priekšlikumi un risinājumi, kas tālāk tiks izmantoti, lai sagatavotu mūsdienīgu un efektīvu dabas aizsardzības plāna ietvaru. LIFE-IP LatViaNature projekta laikā jaunais ietvars tiks testēts vismaz divu plānu izstrādē 2023.–2025.gadā. Šo testu rezultāti ļaus pilnveidot tiesisko regulējumu, kas nosaka dabas aizsardzības plānu saturu un izstrādes procesu.

Ar pilnu pārskatu par aptaujas rezultātiem aicinām iepazīties šeit.

LIFE Integrētā daudzgadu projekta LatViaNature mērķis ir pilnveidot dabas aizsardzības sistēmu Latvijā. Projekta laikā plānots izstrādāt inovatīvas un piemērotas pieejas aktuālu dabas aizsardzības jautājumu

risināšanā un ieviest Natura 2000 teritoriju prioritāro rīcību programmu, tādējādi nodrošinot Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli Latvijā. Projektu paredzēts īstenot līdz 2028. gadam.

Projekta partnerību veido 10 organizācijas: vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar partneriem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un Vidzemes Augstskolu, kā arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, AS “Latvijas valsts meži”, Latvijas Dabas fondu un Pasaules Dabas Fondu.

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010 LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI