PROJEKTI

Tehno-sociālu sistēmu integrēts dizains : Jaunas paaudzes tūrisma monitorings Latvijā

PD

Aktualizēts 15.09.2020.

Pētījuma mērķis: IKT iespējās balstītu divu digitālo lietotņu – „Datu banka” un „Datu analīze” – prototipa kā vienota un jauna pētniecības e-vides instrumenta izstrāde, lai automatizētu tūrisma sociāli ekonomisko efektu mērīšanu specifiskās reģionālās teritorijās.

Rūpniecisks pētījums, kura rezultātā plānots radīt algoritmus un tehnoloģiskus risinājumus prototipa produktīvas un efektīvas funkcionalitātes sasniegšanai, integrējot tradicionālo (t.sk. mobilo) un lielo datu kopas. Pētījuma galvenie uzdevumi:

 1. Pētījuma lauka priekšizpēte, kuras laikā tiek izstrādāts konceptuāls, zinātniski pamatots pētījuma veikšanas stratēģiskais un taktiskais modelis;
 2. Prototipa arhitektūras modeļa un paša prototipa izstrāde;
 3. Prototipa pilottests ar tā pirmreizējo publicēšanu plānotajā pētniecības e-vidē, veicot tehnoloģisko algoritmu darbības novērošanu, problēmu identificēšanu un to pilnveidošanas iespēju izpēti, korekcijas;
 4. Prototipa atkārtots tests plānotajā pētniecības e-vidē, veicot tā darbības un veiktspējas novērtēšanu pēc dažādiem parametriem;
 5. Pētījuma noslēgums ar prototipā iekļauto algoritmu un tehnoloģisko risinājumu aprakstu un veiktspējas rezultātiem.

Pētījuma laikā plānotas vairākas populārzinātniskas, starptautiskas zinātniskas publikācijas un pētījuma rezultātu prezentācijas, kā arī starptautiskās mobilitātes pasākumi.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Projekta vadītāja: SZF, HESPI pētniece Dr.oec. Iluta Bērziņa

Projekta veids: ERAF

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2017. - 31.08.2020.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/110

Sadarbības partneris:SIA „Sapere Aude”

Īstenotās projekta aktivitātes:

 1. Dalība ViA pēcdoktorantu informatīvajā seminārā (06.10.2017.)
 2. Populārzinātniskais pārskats par laika periodu 01.09.2017. - 28.02.2018. Pārskats šeit.
 3. Dalība tiešsaistē seminārā "Open Research Data and Data Managemet" Latvijas Universitātē (02.11.2017.)
 4. Programmēšanas pamatu (PASCAL valoda) apguve - ind. apmācība pie Mg.paed., Mg.ing. V.Vīksnas ViA Inženierzinātņu fakultātē. (oktobris, 2017)
 5. Dalība Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rīkotajā apmācību ciklā “Statistikas programatūra IBM “SPSS Modeler””. (oktobris, decembris, 2017)
 6. Dalība apmācību seminārā "Citu datu hakatons" Tele 2, Rīgā (rīkoja kopiena "Datu skola"). (11.11. 2017)
 7. Dalība Eiropas Lielo Datu asociācijas (EBDV) rīkotajā pasākumā „European Big Data Value Forum” Versaļā, Francijā (21.-23.11.2018.)
 8. Apmeklēta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) 20 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference  “Biosfēras rezervāts: Tad. Tagad. Turpmāk”. Norises vieta Vidzemes augstskolā Valmierā. (30.11.2017.)
 9. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (14.12.2017.)
 10. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (18.01.2018.)
 11. Uzsāktas konsultācijas ar piesaistītu IKT speciālistu PostDoc projekta mērķa sasniegšanai – prototipa zinātniski tehniskā pamatojuma un praktiskajai izstrādei. (februāris, 2018)
 12. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (15.02.2018.)
 13. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (15.03.2018.)
 14. Dalība ViA HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdienā. (26.04.2018.) Prezentācija šeit.
 15. Dalība 24.staptautiskajā zinātniskajā konferencē "Research for Rural development 2018 " LLU, Jelgavā; Zinātniskās publikācijas prezentēšana. (16.-17.05.2018.) Prezentācija šeit.
 16. Dalība Vidzemes augstskolas pēcdoktorantu un doktorantu seminārā Vidzemes augstskolā, pētījuma procesa un starprezultātu ziņošana. (28.05.2018.) Prezentācija šeit.
 17. Dalība 6.starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Mobile Tartu 2018” Tartu, Igaunijā (27.-29.05.2018.)
 18. Relīze par projekta 1.aktivitātes noslēguma rezultātiem (01.06.2018.) Pārskats šeit.
 19. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (14.06.2018.)
 20. Populārzinātniskais pārskats par laika periodu 01.03.2018. – 31.08.2018. Pārskats šeit.
 21. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (20.09.2018.)
 22. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (18.10.2018.)
 23. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā (21.11.2018.)
 24. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā – diskusijās. (12.12. 2018)
 25. Publicēta zinātniskā publikācija: Berzina, I., Lauberte, I. (2018) The Model of Automation and Extension of Tourism Economic Impact in Specific Regions. Research for Rural Development 201;8 Volume No 2, 2018, pp. 195-202; DOI: 10.22616/rrd.24.2018.072; ISSN 1691-4031 (print), ISSN 2255-923X (online)
 26. Dalība ViA pēcdoktorantu seminārā ar starpziņojumu (20.02.2019.) Prezentācija šeit.
 27. Dalība starptautiskajā Eiropas Ziemeļvalstu pasākumā "Data Innovation Summit 2019" Stokholmā, Zviedrijā (13.-15.03.2019.). Relīze šeit.
 28. Dalība konferencē "Es. Identitāte. Dati" (21.03.2019.)
 29. Populārzinātniskais pārskats par laika periodu no 01.09.2018. - 28.02.2019. Pārskats šeit.
 30. Tiešsaistē noklausīta ViA Starptautiskā zinātniski praktiskā konference “Sabiedrība. Tehnoloģijas. Risinājumi” (25.04.2019.)
 31. Dalība ViA ikmēneša doktorantu un pēcdoktorantu seminārā par pētījuma progresu (15.05.2019.)
 32. Dalība ViA zinātniskā seminārā par jaunām digitālo iespēju radītām pētījumu metodēm (15.05.2019.)
 33. Dalība 25.staptautiskajā zinātniskajā konferencē "Research for Rural development 2019 " LLU, Jelgavā; Zinātniskās publikācijas prezentēšana (16.05.2018.). Prezentācija šeit.
 34. ViA pēcdoktorantu pētījumu progresa ziņojumu Pētījuma progresa ziņojums par laiku no 21.02.-17.06.2019. semināra prezentācija (uz 18.06.2019.). Prezentācija šeit.
 35. Dalība Eiropas Lielo datu vērtības asociācijas (EBDV) rīkotajā starptautiskajā konferencē “Big Data Value and Public Private Partnership Summit 2019” (BDV PPP Summit 2019) (26.06.2019.)
 36. Populārzinātniskais pārskats par laika periodu no 01.03. - 31.08.2019. Pārskats šeit.
 37. Dalība Eiropas Zinātnieku naktī Valmierā (27.09.2019.)
 38. Dalība Baltijas mēroga seminārā Drupal Camp Baltics 2019, Rīgā (15.11.2019)
 39. Publicēta zinātniskā publikācija: Berzina, I., Lauberte, I. (2019) Tactical Model for Constructing Prototype of Automatized Assessment of Tourism Economic Impact. Research for Rural Development 2019, 2, DOI: 10.22616/rrd.25.2019.074, ISSN 2255-923X (online). Pieejams šeit.
 40. ViA pēcdoktorantu progresa ziņojuma Pētījuma progresa ziņojums par laiku no 18.06.-18.12.2019. semināra prezentācija (18.12.2019). Prezentācija šeit.
 41. Īstenots starptautiskās mobilitātes pasākums – pētnieciskais komandējums Briselē (Beļģija) – sadarbības partnera pastāvīgās mītnes vietā. Pabeigta sadarbības līguma noslēgšanas procedūra (26.02.-01.03.2020.).
 42. Sagatavota un iesniegta publicēšanai zinātniskā publikācija ‘Testing an Operation of Prototype for Automated Assessment : Case of Visitor Profile of Gauja National Park’ 26.staptautiskajā zinātniskajā konferencē ‘Research for Rural development 2020’ LLU, Jelgavā;
 43. Dalība ViA doktorantu un pēcdoktorantu seminārā par pētījuma progresu (19.03.2020.);
 44. 13.05.2020 - LLU 26.starptautiskās zinātniskās konferences "Research for Rural Development 2020" mājas lapā publicēta zinātniskās publikācijas "Testing an Operation of Prototype for Automated Assessment: Case of Visitor Profile of Gauja National Park"prezentācija. Prezentācija šeit: http://www2.llu.lv/research_conf/Presentations_2020/Economics/Iluta_Berzina.pdf
 45. 30.06.2020. īstenots pētījuma projektā plānotais 5. starptautiskās mobilitātes pasākums - dalība starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Mobile Tartu 2020"
 46. Publicēta populārzinātniska publikācija ‘Testēts jaunas paaudzes tūrisma monitoringā instrumenta prototips. (28.08.2020.) Pieejama šeit:  https://www.tvnet.lv/7049038/testets-jaunas-paaudzes-turisma-monitoringa-instrumenta-prototips

 47. Pabeigts darbs pie  IKT iespējās balstītu divu digitālo lietotņu – „Datu banka” un „Datu analīze” – prototipa  tehniskā izstrāde (31.08.2020.)

 48. Pabeigts darbs pie 3 zinātības aprakstu izstrādes (Programmatūras prasību specifikācija (PPS), Programmatūras projektējuma apraksts (PPA), PPS un PPA izstrādes progresa ziņojums) (31.08.2020.)

 49. Pabeigts darbs pie tehnoloģijas apraksta - Prototipa satura vadības rokasgrāmata (31.08.2020.)

 50. Publicēta populārzinātniska publikācija – krustvārdu mīkla "Dažādie dati" (02.09.2020.)

 51. Dalība PostDoc pētījuma rezultātu nodošanas sanāksme ViA – rezultātu prezentācija (14.09.2020.)

 52. Publicēts raksts Bērziņa, I., Balodis, E. (2020). TESTING AN OPERATION OF PROTOTYPE FOR AUTOMATED ASSESSMENT: CASE OF VISITOR PROFILE OF GAUJA NATIONAL PARK. RESEARCH FOR RURAL DEVELOPMENT 2020, vol. 35, Jelgava, LLU.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI