PROJEKTI

Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē

PD

Atjaunots: 12.07.2023.

Projekta apraksts:

Pētniecības pieteikuma mērķis ir izstrādāt pētniecībā balstītus formatīvās un summatīvās vērtēšanas  modeļus, kas palīdz nodrošināt  ticamu un objektīvu vērtēšanu mācību procesā digitālajā vidē. Ar digitālo mācīšanās vidi tiek saprasts dažādu tehnoloģiju pielietojums mācīšanās procesā dažādās pakāpēs - no dažu tehnoloģisku risinājumu pielietojuma līdz pilnībā tehnoloģiju nodrošinātām mācībām dažādās mācīšanās formās: klātienes mācīšanās, e-mācības, kā arī kombinētās mācības (blended learning).

Plānotie rezultāti: sistematizēts un pētniecībā balstīts summatīvās un formatīvās vērtēšanas modeļu kopums, kas palīdzēs nodrošināt mācīšanos digitālajā vidē dažādās izglītības formās: formālā izglītība skolās un augstākās izglītības iestādēs, kā arī pieaugušo izglītībā, tālākizglītībā – tas viss saistāms ar mūžizglītības konceptu.

Īstenošanas laiks: 01.05.2020. – 30.04.2023.

Projekta numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/561

Projekta vadītāja: dr. paed., docente Anžela Jurāne-Brēmane

Zinātniskā konsultante: dr. paed., profesore Sarma Cakula

Projekta budžets: 133 805,88 EUR

Plānotās aktivitātes:

esošās situācijas izpēte un analīze (literatūra un prakse), vērtēšanas modeļu izstrāde un aprobācija, starptautiskā mobilitāte, mācības, dalība konferencēs, publicitātes pasākumi, vadlīniju izstrāde.

* Projekta pirmajos mēnešos darbība lielākoties saistāma ar projektā iecerēto aktivitāšu pārplānošanu pamatā divu iemeslu dēļ: atliktā projekta uzsākšana un Covid 19 ierobežojumi, kas izmanīja (un turpina ietekmēt) daudzas norises visā pasaulē. Saistībā ar ārkārtas situāciju un mācība procesa organizēšanu attālināti tika izveidota aptauja pedagogiem, kas strādā dažādās izglītības pakāpēs, par izmaiņām izglītojamo snieguma vērtēšanā.

Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas, kas lejuplādējamas šeit: Digitālās vērtēšanas modeļi. Vadlīnijas

Publikācijas:

Jurāne-Brēmane, A. (2023). Digital Assessment in Technology-Enriched Education: Thematic Review. Education Sciences, 13(5), https://doi.org/10.3390/educsci13050522 

Jurāne-Brēmane, A. (2022). Changes of assessment in remote learning: Educators' perceptions and findings. International Journal of Learning and Change, 14(4), 469-484. https://doi.org/10.1504/IJLC.2022.124485

Jurāne-Brēmane, A. (2021). The Digital Transformation of Assessment: Challenges and Opportunities. Human, Technologies and Quality of Education. Proceedings of Scientific Papers, 352-363. https://doi.org/10.22364/htqe.2021.25

Paveiktās aktivitātes:

 1. Līdzdalība virtuālajā konferencē “IV2020 – 24th International Conference Information Visualisation”, tīklošanās pasākums.
 2. Komandējums. Diskusijas un intervijas Ventspils tehnikumā, Ventspils 2. pamatskolā, Ventspils Augstskolā, Ventspils 1. pamatskolā un Ventspils 4. vidusskolā.
 3. Komadējums. Fokusgrupas diskusija Pumpuru vidusskolā, intervija Babītes vidusskolā.
 4. HESPI pētniecisko diskusiju pēcpusdiena "Vērtējot mācīšanos tehnoloģiskā vidē".
 5. Piedalīšanās ar ziņojumu "Digital Transformation of Assessment: Challenges and Opportunities" Latvijas Universitātes 79. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā "Izglītības digitālā transformācija" (05.02.2021.).
 6. 30.04.2021. dalība virtuālajā pasākumā "Eiropas zinātnieku nakts 2021" (Vidzemes Augstskolas sadaļā) ar aktivitāti "Kā un kāpēc mani vērtē?". Digitālais plakāts.
 7. Piedalīšanās ar ziņojumu "Insight into technology-based assessment practices: With and without crisis" Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas 15. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Sabiedrība. Integrācija. Izglītība" (28.05.2021.).
 8. Angļu valodas mācības BELS mācību centrā Gozo, Malta (mobilitāte no 19.09.2021. līdz 03.10.2021.)
 9. Komandējums. Rīgas Stradiņa universitātē pētīt inovatīvas digitālās vērtēšanas prakses – Prasmju monitoringa sistēmu un docētāju praksi studiju kursos (14.10.2021.).
 10. Ziņojums HESPI kopsapulcē "PostDoc pētījuma “Vērtēšanas modeļi digitālajā mācīšanās vidē” saturiskā attīstība" (07.12.2021.).
 11. Komandējums uz Rīgas Valsts 3. ģimnāziju un Banku Augstskolu ar uzdevumu pētīt inovatīvas digitālās vērtēšanas prakses (04.01.2022.).
 12. Piedalīšanās ar ziņojumu "Development of the Models for Assessment in Digital Environment" Latvijas Universitātes 80. Starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā "Izglītības digitālā transformācija" (10.02.2022.).
 13. Kursi "Training for funding | EU Projects’ Design and Management" (18.-19.02.2022.).
 14. Seminārs RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes docētājiem "Formatīvā vērtēšana: ar un bez tehnoloģijām", diskutējot par vērtēšanas modeļiem (25.02.2022.).
 15. Mobilitāte un tīklošanās komandējums uz University of East Anglia ar mērķi diskutēt par modeļu skicēm un līdzdarboties Vērtēšanas Modulī (30.01.2022.-01.03.2022.).
 16. Piedalīšanās ar ziņojumu "Developing the Models and Pedagogical Principles for Digital assessment" Daugavpils Universitātes 64. Starptautiskās zinātniskās konferences Izglītības zinātņu sekcijā (22.04.2022.).
 17. Seminārs Banku augstskolas docētājiem "Vērtēšanas modeļi digitālā vidē" (23.03.2022.
 18. Seminārs Rīgas Stradiņa universitātes docētājiem "Vērtēšanas modeļi digitālā vidē" (13.05.2022.).
 19. Seminārs RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes docētājiem "Vērtēšanas modeļi digitālā vidē" Akadēmiskajā konferencē "Vērtēšanas process augstskolās - vienotas pieejas meklējumi vienmēr mainīgos apstākļos" (18.05.2022.).
 20. Mobilitāte Helsinku universitātē, diskutējot par digitālo vērtēšanu un izstrādātajiem modeļiem (22.05.2022. - 11.06.2022.).
 21. Piedalīšanās EDEN2022 konferencē “Shaping the digital transformation of the education ecosystem in Europe” Tallinas Universitātē (19.06.2022. - 22.06.2022.).
 22. Seminārs Vidzemes Augstskolas darbinieku mācībās "Eksāmens digitālajā vērtēšanā ar diskusiju" (26.08.2022.).
 23. Mobilitāte Tallinas Universitātē, lai iepazīstinātu ar pieredzi saistībā ar mācīšanās analītiku, diskutētu par lielajiem datiem izglītībā, digitālo atgriezenisko saiti un vērtēšanu (11.09. 2022. - 17.09.2022.).
 24. Seminārs Daugavpils Universitātes pedagoģijas studentiem un docētājiem "Digitālā vērtēšana / vērtēšanas modeļi digitālā mācīšanās vidē" (24.10.2022.).
 25. Semināri Ventspils Augstskolas docētājiem un Ventspils skolu pārstāvjiem "Digitālā vērtēšana / vērtēšanas modeļi digitālā mācīšanās vidē" (28. un 29.11.2022.).
 26. Semināri Liepājas Universitātes pedagoģijas studentiem un docētājiem "Digitālā vērtēšana / vērtēšanas modeļi digitālā mācīšanās vidē" (5. un 6.12.2022.).
 27. Mobilitāte Tamperes universitātēs (TAMK un TAU), iepazīstot pieredzi mācīšanās analītikas izpētē un lietojumā, kā arī piedaloties TAMK konferencē “Knowledge, skills and competences on stage”ar ziņojumu par digitālo vērtēšanu un izstrādātajiem modeļiem (23.01.2023. - 03.02.2023.).
 28. Dalība projekta DITEPRACT (Digital and Hybrid Teaching and Learning) seminārā par digitālajām mācību formām Rīgas Stradiņa Universitātē (22.02.2023.).
 29. Tīklošanās pasākums - E3UDRES2 universitāšu sadarbības tīkla Pētnieku Dzīvās laboratorijas nākamo projektu ideju attīstībai Setubalas Politehniskajā institūtā (5.03.2023.-10.03.2023.).
 30. Piedalīšanās Liepājas Universitātes konferencē "Viedrisinājumi iekļaujošai augstākajai izglitībai"  (28. un 29.03.2023.).
 31. Pētījuma rezultātu izplatīšanas seminārs Valmieras novada skolu skolotājiem “Digitālā vērtēšana: pedagoģija un tehnoloģijas” (04.04.2023.).
 32. Pētījuma rezultātu izplatīšanas seminārs Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes kopīgās doktora studiju progammas "Izglītības zinātnes" studentiem "Digitālā vērtēšana: pedagoģija un tehnoloģijas" (06.04.2023.).
 33. Piedalīšanās ar plakātu "VAKEN Starptautiskajā simpozijā" Vidzemes Augstskolā (13.04.2023.).
 34. Nodarbība Alojas Ausekļa vidusskolas 8.-12. klašu skolēniem par Eiropas Savienību un tās radītajām iespējām, tai skaitā projektiem akcijas "Atpakaļ uz skolu 2023" ietvaros  (19.04.2023.).
 35. Rezultātu izplatīšanas seminārs Izglītības un zinātnes ministrijā, piedaloties arī Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāvjiem (20.04.2023.)

Projekta gala ziņojuma vērtējums skatāms šeit (angļu valodā): ekspertu vērtējums.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI