PROJEKTI

Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija

Sveta 2

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2020.gada martam plāno īstenot Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” projektu “Vidzemes Augstskolas STEM studiju vides modernizācija”. Projekta mērķis ir Vidzemes Augstskolas STEM studiju programmu modernizācija atbilstoši ārējās un iekšējās vides faktoru tendencēm pasaulē un Latvijā.

Projekta mērķa sasniegšanai plānotas sekojošas darbības:

1. iekārtu, aparatūras, mēbeļu, datortehnikas, tehnoloģiju, programmatūras, materiālu, inventāra un instrumentu iegāde:

1.1. esošo un jaunu laboratoriju modernizēšanai un attīstībai;

1.2. datorklašu modernizēšanai un virtualizācijas attīstībai;

1.3. profesionālo STEM studiju programmu īstenošanai;

2. bezvadu interneta attīstība;

3. bibliotēkas fondu papildināšana;

4. projekta vadība un īstenošana;

5. informācijas un publicitātes pasākumi.

Projektā plānots veikt ieguldījumus Vidzemes Augstskolas materiāltehniskās bāzes attīstībā un modernizēšanā, sniedzot ieguldījumu Inženierzinātņu fakultātes un kopējā augstskolas attīstībā, piedāvājot studentiem modernizētu STEM studiju vidi un paplašinot augstskolas piedāvātās studiju iespējas STEM jomā. Vidzemes Augstskola īsteno 6 studiju programmas STEM jomā. Pirmā līmeņa studiju programmas "Informāciju tehnoloģijas", "Mehatronika" un "Koka ēku celtniecība un ekobūve", bakalaura studiju programma "Informācijas tehnoloģijas", maģistra un doktora studiju programma "Sociotehnisko sistēmu modelēšana".

Projekta rezultātā tiks modernizētas 7 laboratorijas (Virtuālās un papildinātās realitātes, Mehatronikas, Elektronikas, Datortīklu, Mobilo tehnoloģiju, Radiofrekvenciālās identifikācijas un Energoefektivitātes laboratorijas) un izveidotas divas jaunas laboratorijas (Datu drošības un Būvniecības laboratorija), kā arī būtiski ieguldījumi tiks veikti virtualizācijas attīstībā un datorklašu modernizēšanā.

Projektā plānotās darbības uzlabos Vidzemes Augstskolas konkurētspēju un veicinās studējošo skaita pieaugumu STEM studiju programmās, kas atbilst darba tirgus pieprasījumam, līdz ar to veicinot STEM studiju programmās studējošo absolventu nodarbinātību, kā arī jaunu zināšanu un prasmju veidošanu un pielietošanu mūsdienu zināšanu sabiedrības izaicinājumu un problēmu risināšanai gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Projekta kopējās izmaksas ir 563 345 EUR, kur 84 501,75 EUR ir valsts budžeta finansējums un 478 843,25 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI