PROJEKTI

Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai

Sveta

Vidzemes Augstskola laika posmā no 2017.gada septembra līdz 2020.gada martam īsteno ar saimniecisku darbību nesaistītu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” projektu “Vidzemes Augstskolas zinātniskās infrastruktūras attīstīšana pētnieciskās un inovatīvās kapacitātes stiprināšanai”. Projekta mērķis ir attīstīt Vidzemes Augstskolas zinātnisko infrastruktūru, lai stiprinātu pētniecisko un inovatīvo kapacitāti starptautiskā mērogā, sekmējot nacionāla un Vidzemes reģiona līmeņa viedās specializācijas nozaru attīstību un produktivitātes celšanu, kā arī starptautisku pētniecības projektu un pakalpojumu īstenošanu.

ViA īstenotā zinātniskā darbība un pētniecības virziens “Digitālie risinājumi sociālajiem izaicinājumiem” un projektā plānotās aktivitātes sniegs ieguldījumu trijās no piecām Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajām atbalstāmajām zināšanu jomām Latvijā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta mērķa sasniegšanai plānotas sekojošas darbības:

1.  telpu atjaunošana un pielāgošana pētniecības aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un pētniecības rezultātu komunikācijai;

2.  zinātniskās aparatūras, aprīkojuma, instrumentu komplektu, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, citu materiālo un nemateriālo aktīvu iegāde:

2.1. Virtuālās un papildinātās realitātes, Mobilo tehnoloģiju, Datu drošības, Multimediju laboratoriju modernizēšanai un jaunas Telpiskās pētniecības laboratorijas izveidei;

2.2. zinātnes infrastruktūras attīstībai un pētniecības rezultātu komunikācijai;

3.  zinātniskā personāla darba vietu izveide un uzlabošana;

4.  resursu un rezultātu vadības sistēmas pilnveide;

5.  projekta īstenošanas un publicitātes pasākumi;

6.  projekta vadība un īstenošana.

Projektā plānotās aktivitātes un ieguldījumi infrastruktūras un materiāltehnisās bāzēs attīstībā veicinās ViA 2016.gadā iesāktās zinātniskās institūcijas konsolidācijas procesu, kā arī kopumā modernizēs un stiprinās ViA zinātniskā institūta pētniecisko un inovatīvo kapacitāti starptautiskā mērogā, kas ir viens no ViA zinātnes attīstības mērķiem. Projekta darbību rezultātā sagaidāms, ka tiks stiprināta ViA zinātniskās darbības kapacitāte, līdz ar to palielināsies arī zinātniskās darbības apjomi (īstenoto projektu skaits, piesaistītais ārējais finansējums u.c.) un paredzams, ka 2020.gadā zinātnē nodarbināto skaits pilna laika ekvivalentā būs 25.

Projekta kopējās izmaksas ir 567 164,21 EUR, no kurām 457 984,00 EUR ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 80 822 EUR Latvijas valsts budžeta finansējums un 28 358,21 EUR ViA līdzfinansējums.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI