PROJEKTI

Virtuālās realitātes platforma celtniecības nozares darbinieku drošības apmācībām

fff

Projekta mērķis ir izstrādāt izmaināmu un plaši pielietojamu drošības apmācību platformu, primāri pielietojumu celtniecības nozarē. Apmācību vides ietvarstruktūrā tiks paredzēta iespēja  pēc tālāku pielāgojumu veikšanas platformu izmantot arī citās tautsaimniecības nozarēs. Lai to nodrošinātu, ir nepieciešams izstrādāt pēc iespējas ērtāku VR apmācību vidi. Tehnoloģijas izvēle būs atkarīga no tālākā izvērtējuma par atšķirīgu tehnoloģisko pieeju radītājiem ieguvumiem un zaudējumiem (mākslīga VR vide, replika jeb digitālais dvīnis, speciāli iekārtota fiziskā vide ar kalibrētu VR vidi). Tehnoloģiju plānots komercializēt projekta noslēgumā.

Projekta fokuss ir vērsts uz tālāku pieejamo zināšanu pārnesi un komercializāciju, lai radītu komerciāli veiksmīgu produktu, nodrošinot sekojošus VR apmācību un simulācijas tehnoloģiskās funkcionalitātes risinājumus. Apmācību vides ietvarstruktūrā tiks paredzēta ērtas virtuālās realitātes apmācību vides izveide un  iespēja  pēc tālāku pielāgojumu veikšanas platformu izmantot arī citās tautsaimniecības nozarēs.

Projekta īstenošana sastāv no diviem posmiem - pirmajā posmā no 01.04.2020. līdz 30.09.2020. tika identificēti riski un tehnoloģiskie izaicinājumi, kas saistīti ar tehnoloģijas attīstīšanu līdz tādai pakāpei, lai to varētu ieviest tirgū. Izvērtētas tehnoloģijas vājās puses un ar tās pielietošanu saistītās problēmas un ierobežojumi. Aprakstīti šobrīd pastāvošie analogie risinājumi un izstrādātās tehnoloģijas funkcionalitātes un citu raksturojošo rādītāju salīdzinājums ar analogiem, pamatojot jaunās tehnoloģijas priekšrocības (piemēram, efektivitāte, lietošanas priekšrocības, zemākas ražošanas vai ekspluatācijas izmaksas, savietojamība ar citām tehnoloģijām, ietekme uz vidi, enerģijas patēriņš, drošība u.c.). Attiecībā uz tehnoloģijas pielietošanas daudzveidību novērtēts, vai tā pielietojuma ziņā ir specifiska un vērsta uz kādu šauru pakalpojumu vai produktu nišu vai gluži pretēji – plaši pielietojama. Nosakot potenciālā tirgus apmēru, ņemts vērā ne tikai specifiskas prasības un regulējums nozarē, bet arī sociālekonomiskie un ģeogrāfiskie apstākļi (piemēram, klimats var ietekmēt tehnoloģijas pielietojumu atsevišķos reģionos), tādējādi aprēķiniem izmantojot datus par tādiem tirgiem, kuru apgūšana ir reāla. Izvērtēts, vai izstrādāto tehnoloģiju ir iespējams “patērēt” pie esošās tirgus situācijas un izveidotās infrastruktūras (vai tehnoloģija ir savietojama ar esošajām tehnoloģijām un procesiem).

Otrā posma ietvaros plānots izstrādāt plaši pielietojamu virtuālās realitātes drošības apmācību platformu celtniecības nozarē strādājošajiem, apmācību platformā tiks izmantoti virtuālās realitātes risinājumi un 3D saturs ar mērķi uzlabot darbinieku drošības apmācību kvalitāti un mācību rezultātus.  Pirmajos projekta mēnešos ir veikta apmācību platformas lietderības izpēte, ir izpētīts potenciālais tirgus, kā arī ir sastādīts apmācību platformas apraksts un noskaidroti platformas darbības galvenie pamatprincipi. Projektu ir plānots īstenot, daļēji balstoties uz pēdējo gadu laikā Dr.sc.ing. A.Cīruļa veiktajiem pētījumiem un esošām iestrādēm, tā rezultātā nodrošinot tirgus pieprasījumam atbilstoša produkta prototipa izstrādi.

Pirmajos otrā posma projekta realizācijas mēnešos (01.01.2021.-30.06.2021.) darba grupa ir izstrādājusi sastatņu montāžas virtuālās realitātes drošības apmācību platformu. Realizētie pamatuzdevumi ietver 3D modeļu izstrādi, ostas ainas izveidi, UX logu hierarhijas izstrādi, sastatņu salikšanas mehānikas izstrādi un izveidoto sagatavju saglabāšanu, lietotāja personāža izstrāde, drošības ekipējuma secīga uzvilkšana un korekta lietošana montāžas laikā, veicamo darbību secības kontrole un laika uzskaite, darba izpildes efektivitātes novērtēšanai.  Šobrīd notiek darbs pie vērtēšanas sistēmas izstrādes un atgriezeniskās saites nodrošināšanas vides dalībniekiem. Kiberslimības simptomu testēšana un kiberslimības mazināšanas tehniku ieviešana, kā arī vairāklietotāju režīma izstrāde un testēšana, lietotāju lomas un to pārvaldība.

Laika posmā no 01.07.2021. līdz 30.09.2021. izstrādes grupa veica sastatņu montāžas virtuālās realitātes drošības apmācību platformas izstrādes posmu realizāciju. Realizētie pamatuzdevumi ietver pilnveidotu ekipējuma izmantošanu montāžas laikā, piemēram, drošības karabīņu piestiprināšana margām un sastatņu elementu drošības fiksatoru fiksēšana ar āmuru. Tika veikta vērtēšanas sistēmas projektēšana un integrēšana izstrādātajā sistēmā. Sistēma nodrošina atgriezenisko saiti par veiktajām darbībām, izpildes laiku un gala vērtējuma aprēķinus, balstoties uz korekti/nekorekti veiktajām darbībām un ievērotajām drošības procedūrām. Ir uzsākts darbs pie vairāklietotāju funkcionalitātes ieviešanas un nodrošināšanas, ieviesta audio komunikācijas iespēja vairāku lietotāju starpā. Paralēli turpinās darbs pie satura vadības funkcionalitātes pilnveides, kura sevī ietver dažādas sastatņu konfigurācijas sagatavju izveidi un pārvaldīšanu. Satura vadības bloks paredzēts instruktoram un no instruktora izveidoto sastatņu tipiem tiek izvēlēts un ielādēts viens, kas izmantojas pārbaudes scenārija izpildes laikā. 3D modeļu pilnveidošana un tekstūru optimizēšana veiktspējas uzlabošanai uz Oculus Quest virtuālās realitātes brillēm. Papildu 3D modeļu izstrāde bojātām detaļām un bojātam ekipējumam, kuras tiks iekļautas scenārijā.

Laika posmā no 01.10.2021.-31.12.2021. projektā tika īstenota noslēguma uzdevumu sastatņu montāžas virtuālās realitātes drošības apmācību platformas izstrādē. Galvenās aktivitātes šajā laika periodā ietver vairāklietotāju režīma pilnīgas funkcionalitātes ieviešanu un nodrošināšanu, ļaujot pieslēgties papildu lietotājiem jau uzsāktiem scenārijiem. Pilnveidota drošības pasākumu monitorēšana un uzlabota karabīņu un cita drošības ekpējuma interakcija. Sistēmas testēšana dažādos režīmos un apstākļos, lai pārbaudītu sistēmas darbību, kas saistās ar visiem vides aspektiem, to starp detaļu padošanu un montāžu. Sistēmas dokumentācijas izstrāde atbilstoši mūsdienu programminženierijas labajai praksei. Instalācijas, instrukciju un virtuālās realitātes iekārtas komplektu sagatavošana demonstrācijām, izmēģinājumiem, apmācībām projekta nākošajos etapos. Atskaites periodā tika apkopota informācija par potenciāliem licenciātiem atbilstoši mērķa tirgiem,  izveidota potenciālo adresātu e-pasta adrešu datubāze, kā arī veikta iespējamo produkta lietotāju un to iespējamo sadarbības formu noteikšana, apkopota informācija par konkrētas tehnoloģijas komercializācijai piemērotāko tiesību atsavināšanas formu. Ņemot vērā produkta izstrādes attīstības stadiju, ir definētas prasības vizuālās identitātes izstrādātājam, noteikti kritēriji iepirkuma procedūras organizēšanai. Definētas prasības prezentācijas materiālu iepirkumam, noteikti kritēriji iepirkuma procedūras organizēšanai. Sagatavotas prezentācijas materiālu saturiskās prasības. Ievākti datu un izstrādes uzskates materiāli prezentācijas izveidei potenciālajiem licenciātiem. Tika veikta komercializācijas pieredzes apkopošana – veiktas izpētes darbības, kas ir vērstas uz komercializācijas labās prakses apkopošanu. LIAA atbalsta programmas ietvaros komercializācijas aktivitātes iesaistīto projektu īstenošanas rezultātu apkopošana. Sāktas sarunas ar ekspertu komercializācijas un produkta virzīšanas tirgū jautājumos par konsultācijām par produkta komercializācijas virzību, darbību potenciālos eksporta tirgos, intelektuālā īpašuma nodošanas principiem. Veikta ārpakalpojuma sniedzēju aptauja par komercializējamās tehnoloģijas (zinātniskās izstrādes) vizuālā tēla izstrādi, un prezentācijas materiālu sagatavošanu. Izstrādātā vizuālā tēla identitāte tālāk izmantota ārpakalpojumā iepirktu prezentācijas materiālu sagatavošanā.

Laika posmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 31.martam tika veikts iepirkums produkta vizuālās identitātes un produkta mājaslapas izstrādes pakalpojuma iegādei, sagatavots līgums. Veiktas pārrunas ar potenciālajiem produkta (intelektuālā īpašuma) novērtēšanas pakalpojuma sniedzējiem. Apkopota informācija par juridisko pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar intelektuālā īpašuma un zinātnibas produktu atsavināšanu saistītu līgumu izstrādei. Veikta informācijas apkopošana par citu komercializācijas projektu progresu un izvēlēto pieeju komercializijas procesa veikšanā.

Laika posmā no 01.04.2022. ir izstrādātas vizuālās identitiātes vadlīnijas, izveidota produkta mājaslapa, prezentāciju veidnes.Projekta pārstāvji piedalījās starptautiskā būvniecības inovāciju konferencē "DigitalBau 2022" Ķelnē, 2022.gada 30.maijā-2.jūnijā, kā ietvaros ir identificēti potenciālie interesenti un ir iegūta nepieciešamā kontaktinformācija. Sagatavota tehniskā specifikācija ekspertu pakalpojumu licences līgumu un citu intelektuālā īpašuma nodošnas līgumu sagatavošanai pakalpojumu iepirkuma procedūras veikšanai. Veikta iepirkuma procedūra projekta ietvaros komercializējamā produkta vērtības noteikšanai, kā arī ir veikts produkta vērtības noteikšana.

Noslēguma posmā ir veikta iepirkuma procedūra par juridisko pakalpojumu sniegšanu projekta ietvaros komercializējamā produkta intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas jautājumu konsultāciju  un  tiesību atsavināšanas līguma sagatavošanas jomā. Veikta iepirkuma procedūra par juridisko pakalpojumu sniegšanu projekta ietvaros komercializējamā produkta intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas jautājumu konsultāciju  un  tiesību atsavināšanas līguma sagatavošanas jomā.

Īstenošanas laiks - 01.01.2021.-31.08.2022.

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākums „Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” komercializācijas un patentēšanas fonda darbības ietvaros”

Projekta vadītājs: Arnis Cīrulis, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Finansētājs: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta Nr. KC-PI-2020/64

Projekta budžets: kopējais projekta budžets 279419,4  EUR (no tā 251477,5  EUR ir ERAF atbalsta summa (90%))

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI