PROJEKTI

Erasmus intensīvā programma "No lokālā uz globālo"

Projekta mērķis ir veicināt starpkultūru komunikācijas prasmju attīstību studentos un veicināt starpdisciplināru studiju vidi, pētot kā vietēji produkti var tikt virzīti citu valstu tirgos.

Ilgtspējīga tūrisma starptautiskā vasaras skola

Projekta mērķis ir īstenot intensīvu apmācības programmu par ilgtspējīgu tūrismu, piesaistot studentus un docētājus no partneraugstskolām.

Atmiņas ainavas un tūrisms. Intensīvais īsais kurss tumšajā tūrismā / Memoryscapes

Projekta mērķis ir īstenot intensīvu apmācības programmu par tumšo tūrismu, piesaistot studentus un docētājus no partneraugstskolām.

Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Mērķis: veicināt nodarbināto un pašnodarbināto personu konkurētspēju, paplašinot mūžizglītības pieejamību visā Latvijas teritorijā un sniedzot iespēju apgūt individuālajām un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences visā mūža garumā, iesaistot pieaugušos izglītības programmu apguvē.

Vienota, moderna un personām ar funkcionāliem traucējumiem piemērota prioritāro studiju virzienu studiju kompleksa izveide Vidzemes Augstskolā

Projekta  mērķis ir augstākās izglītības kvalitātes uzlabošana un pieejamības  nodrošināšana studējošajiem ar funkcionāliem traucējumiem Vidzemes plānošanas reģionā. Vidzemes Augstskolas tiešais mērķis projektā ir ēkas rekonstrukcija, pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, bibliotēkas modernizēšanas, kā arī tehnoloģiju, iekārtu un aprīkojuma uzstādīšana ēkā Tērbatas ielā 10, Valmierā, ar mērķi izveidot modernu inženierzinātņu studiju kompleksu un uzlabot studiju programmu īstenošanu.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI