PROJEKTI

Akcelerācijas pakalpojumi augstākās izglītības iestāžu institucionālās pārveides atbalstam — nākotnes augstākās izglītības iestāžu akcelerācija

Accelerate future hei

Augstākās izglītības iestādes (AII) ir būtisks zināšanu ekosistēmu un arvien vairāk arī inovāciju ekosistēmu virzītājspēks, jo tām piemīt potenciāls panākt izmaiņas ar izglītības, pētniecības un reģionālās attīstības palīdzību. Izmantojot Erasmus+ un Apvārsnis Eiropa programmu finansējumu, Eiropas Komisija (EK) ir aktīvi atbalstījusi AII, lai palielinātu to iesaisti un ietekmi sava reģiona kontekstā, veicinot inovācijas un uzņēmējdarbības aktivitātes. Paredzams, ka jaunā Eiropas Pētniecības telpa stiprinās AII pētniecības un inovācijas dimensiju, izmantojot visaptverošu institucionālu augstākās izglītības pārveides programmu sinerģijā ar Eiropas Izglītības telpu, pastiprinot to lomu kā pārmaiņu virzītājspēkam, veicinot to atveseļošanos, nodrošinot kopīgus mērķus ES un dalībvalstu iniciatīvām, lai atbalstītu augstākās izglītības iestādes to centienos pārveidot izglītības, pētniecības, inovācijas jomas, kā arī pienesumu sabiedrībai. Ņemot vērā, ka šī ietekme tiek panākta, uz zināšanām un digitalizāciju vērstai augstākās izglītības iestādei aktīvi sadarbojoties ar tās vidi, ir ļoti svarīgi saprast kontekstu, kurā AII pastāv un ko tā vēlas ietekmēt. Tādas iniciatīvas kā EK Viedā specializācija ir apzinājušas sadarbību starp AII un tās reģionu, vienlaikus atzīstot, ka pastāv ekosistēmas gan universitāšu un uzņēmumu sadarbībā, gan uzņēmējdarbībā. Panākt pārmaiņas AII, lai radītu labākus ietekmes kanālus, ir pārmaiņu vadības un procesu uzdevums. Tātad, lai virzītu pārmaiņas, ir jāveic visaptveroša secīgu un paralēlu darbību virkne, kas veicina Apzināšanos, Vēlmi, Zināšanas, kas noved pie Rīcības, kas pēc tam ir jāmēra, lai varētu Stiprināt jauno uzvedības modeli. To var panākt, izmantojot mērķtiecīgu atbalsta sistēmu, kas ir balstīta uz pašreizējo situāciju (status quo), kuras ietvaros tiek izstrādāta vīzija un aktivitātes, kas aprakstītas rīcības plānā un pēc tam tiek īstenotas pieteikumu projektos, kuros pieejams tāds atbalsts kā padomdošana (koučings), apmācības un starptautiskā apmaiņa.

Docētāju apmācība, lai uzlabotu un modernizētu vadībzinību aspektus studiju kursos, izmantojot simulācijas rīku 'Emerald Forest'

Projekta mērķis ir pielāgot un pārnest vadības procesu simulācijas rīku 'Emerald Forest' uz partneraugstskolām, lai uzlabotu vadības apmācību cilvēkiem darba tirgū.

Atbalsts maģistra studiju programmas 'Sociotehnisku sistēmu modelēšana' īstenošanai Vidzemes Augstskolā

Projekta mērķis ir sekmēt augsti kvalificētu maģistra grādu ieguvušo speciālistu skaita pieaugumu Latvijā informāciju tehnoloģiju jomā, jo Latvijā aizvien pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem komunikācijas un informācijas tehnoloģiju un elektronikas speciālistiem, kuri spēj plānot un radīt, kā arī ieviest ražošanā produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību.

Galvenie indikatori teritoriālajai kohēzijai un telpiskajai plānošanai / KITCASP

Projekta mērķis ir pārskatīt projektā iesaistīto valstu valsts pārvaldes iestāžu telpisko datu izmantošanas iespējas, noteikt teritoriālās kohēzijas, ekonomiskās konkurētspējas un ilgtspējīgas attīstības galvenos indikatorus, lai izstrādātu vadlīnijas un ieteikumus iesaistītajām pusēm.

Attīstības globalizācija: Lauku reģionu un mazu pilsētu attīstības perspektīvas globalizētā pasaulē

Projekta mērķis ir radīt intensīvu, starpdisciplināru un starptautisku studiju vidi, lai pastiprināti izzinātu jautājumus, kas saistīti ar vietējo attīstību.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI