STUDIJU ATSĀKŠANA UN PĀRTRAUKŠANA

Studiju atsākšana

Ja vēlaties atsākt studijas Vidzemes Augstskolā pēc pārtraukuma, Jums ir*:

1. Jāaizpilda iesniegums par studiju atsākšanu, saskaņojot to ar visām tajā norādītajām personām.
2. Jāsazinās ar studiju virziena direktoru, kurš sastādīs Jums individuālo studiju plānu.
3. Ar individuālo plānu un aizpildīto iesniegumu jānāk uz Studiju un mūžizglītības grupu (Valmiera, Tērbatas iela 10, T218. kabinets).
4. Studiju un mūžizglītības grupas atbildīgais darbinieks sagatavos studiju līgumu.

*Atsākt studijas pēc akadēmiskā pārtraukuma iespējams tikai tā semestra sākumā, no kura studijas tikušas pārtrauktas. Kad studiju atsākšanas procedūra ir paveikta, students turpina studijas pēc studiju plāna, kāds ir spēkā attiecīgajā studiju gadā, studiju kursu starpības nokārtošanu saskaņojot ar programmas direktora apstiprinātu individuālu studiju plānu.

Pēc eksmatrikulācijas Jums ir:

1. Jāaizpilda iesniegums par studiju atsākšanu, saskaņojot to ar visām tajā norādītajām personām.
2. Jāsazinās ar studiju programmas direktoru, kurš sastādīs Jums individuālo studiju plānu.
3. Ar aizpildīto iesniegumu jānāk uz Studiju un mūžizglītības grupu (Valmiera, Tērbatas iela 10, T218. kabinets).
4 .Studiju un mūžizglītības grupas atbildīgais darbinieks sagatavos studiju līgumu.

Valsts pārbaudījuma kārtošanai Jums ir:

1. Jāaizpilda iesniegums par studiju atsākšanu, saskaņojot to ar visām tajā norādītajām personām.
2. Ar aizpildīto iesniegumu jānāk uz Studiju un mūžizglītības grupu (Valmiera, Cēsu iela 4, C205. kabinets)
3. Studiju un mūžizglītības grupas atbildīgais darbinieks sagatavos studiju līgumu.
4. Senāta noteiktās maksas par atkārtotu gala pārbaudījuma izstrādi un aizstāvēšanu.

Saskaņā ar ViA maksas pakalpojumu cenrādi reģistrācijas maksa par studiju atsākšanas procesu ir 10,00 eiro.


Kontakti jautājumiem:

ViA Studiju un mūžizglītības grupa
e-pasts: studijas[at]va.lv
mob. 26182255


Studiju pārtraukšana

Studiju laikā studējošajam ir tiesības uz laiku pārtraukt studijas – saņemt studiju pārtraukumu, kura ilgums ir divi semestri pēc kārtas, ne vairāk kā divas reizes. Minimālais studiju pārtraukums ir viens akadēmiskais gads. Studiju pārtraukuma saņemšanai, studējošais aizpilda un iesniedz iesniegumu, saskaņojot to ar visām tajā norādītajām personām.

  1. Studiju pārtraukumu studējošais var saņemt tikai semestra sākumā. Akadēmisko studiju pārtraukumu pēc uzsākta studiju semestra var saņemt tikai medicīnisku iemeslu vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ.
  2. Valsts budžeta fnansēto studiju vietu studējošais saglabā tikai gadījumos, kad studiju pārtraukums tiek pamatots ar dokumentu, kas apstiprina attaisnojošus iemeslus: ilgstoša slimība vai bērna dzimšana.
  3. Studiju pārtraukuma laikā studējošajam nav atļauts piedalīties studiju procesā un kārtot akadēmiskās saistības.
  4. Studiju pārtraukuma laikā studiju maksa nav jāmaksā. Iemaksātā studiju maksa par attiecīgo semestri netiek atmaksāta, bet to pārceļ studiju turpinājumam, ja studiju pārtraukums noformēts ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā kopš semestra sākuma.
  5. Atsākt studijas pēc studiju pārtraukuma atļauts tikai semestra sākumā. Studējošais iesniegumu par studiju atsākšanu atbildīgajam ViA darbiniekam var iesniegt ne vēlāk kā semestra piektajā darba dienā.
  6. Pēc studiju pārtraukuma studijas turpina pēc studiju plāna vai studiju virziena direktora apstiprināta individuālā plāna.
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI