BIZNESA VADĪBA

Viss, kas Tev vajadzīgs – mūsdienīga izglītība un biznesa videi atbilstošas zināšanas!

Studiju programmas mērķis ir sniegt studējošajiem zinātnisku pamatu profesionālajai darbībai, attīstīt zinātniskās analīzes spējas un prasmi patstāvīgi risināt problēmas, attīstīt prasmes savu zināšanu un spēju praktiskā izmantošanā, sniegt kvalitatīvu, profesijas standartiem atbilstošu, augstāko izglītību uzņēmējdarbības vadībā un sagatavot mūsdienīgi izglītotus uzņēmumu vadītājus Latvijas un starptautiskajam tirgum saskaņā ar tautsaimniecības attīstības tendencēm un mainīgo biznesa vidi.

Prasmes un kompetences:

  • Spēja stratēģiski un analītiski formulēt un risināt nozares problēmas;
  • Pētniecības un kritiskās domāšanas prasmes;
  • Organizāciju un kvalitātes vadības prasmes;
  • Spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas biznesa vadībā;
  • Zināšanas un prasmes biznesa un investīciju projektu izstrādē un to īstenošanā;
  • Izpratne par profesionālo ētiku un nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
  • Sociālās prasmes: komunikācija, prezentācijas prasmes, patstāvīgā darba organizācija un spēja darboties komandā;
  • Spēja uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai, vadot citus cilvēkus, motivācija tālākizglītībai un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanai;
  • Spēja veikt patstāvīgi lieliskos pētījumus nozarē, izmantojot daudzveidīgas pētniecības metodes, izmanto IT tehnoloģijas un digitālos rīkus.
  • Spēja ātri pielāgoties mainīgajai biznesa videi.

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Uzņēmuma vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027. gada 14. oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

20 

(1 no 20 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2024.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 2054*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.


PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE).

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE mācību priekšmetā SOCIĀLĀS ZINĀTNES; kā arī, ja reflektants iepriekš ieguvis profesionālo vidējo izglītību uzņēmējdarbības jomā.

 

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1.- 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); Junior Achievement Latvia - konkursa "Labākais ekonomikā" Vidzemes Augstskolas laureātu; Personas, kuras brīvprātīgi pieteikušās valsts aizsardzības dienestā un pabeigušas to, piesakoties studijām ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē, un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

CIEŠA SASAISTE AR NOZARI STUDIJU LAIKĀ
Nodarbības reğiona uzņēmumos; Biznesa situāciju modelēšana; Pirmsinkubācijas platforma biznesa ideju pārbaudei;Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas Valmieras biznesa inkubatorā; Pētījumu veikšana uzņēmējiem; Studiju prakses iespējas prakses laboratorijās.

 
PASNIEDZĒJI – NOZARES PROFESIONĀĻI
Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi – loģistikas, reāllaika rezultātu apstrādes un izplatīšanas u.c. uzņēmumu vadītāji, mārketinga un finanšu eksperti, konsultanti personības attīstības jautājumos, pašvaldību vadītāji.

 
STARPTAUTISKA KVALIFIKĀCIJA
Programmas absolventiem ir iespēja saņemt Globālā biznesa izglītības tīkla BUSINET sertifikātus par augstākās izglītības atbilstību starptautiskajam līmenim. Apgūt SIA Briox (Zviedrija ) balstītas grāmatvedības programmatūru, iegūstot digitālās prasmes.

 
PRASME PREZENTĒT UN ARGUMENTĒT
Studiju laikā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība prezentēšanas un argumentēšanas prasmei, veicot grupu vai individuālos darbus.

 
PRAKTISKA PIEEJA
Studenti dažādos kursos analizē reālu uzņēmumu darbību;iesaiste studentu laboratorijās( ViA Smart-Labs) praktisku biznesa risinājumu izstrādē.

 
SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – korporatīvā sociālā atbildība, loģistika, mārketinga un investīciju plāni uzņēmējdarbības attīstībai u.c.

 
STARPTAUTISKA PIEREDZE
Iespējas studēt un praktizēties ārzemēs , kas nodrošina neatsveramu starptautisku pieredzi.

 
INFORMĀCIJAS TEHNOLOĞIJU INTEGRĒŠANA BIZNESA PROCESU MODELĒŠANĀ
Dažādu programmatūru izmantošana riska vadībā un projektu vadībā, e-komercijā, finanšu vadībā un grāmatvedībā, loģistikā.
 

Studiju programmas saturs

NOZARES PAMATKURSI

Mikroekonomika, Makroekonomika, Ievads uzņēmējdarbībā, Uzņēmējdarbības tiesības, Projektu vadība, Mārketings, Finanšu grāmatvedība , Vadības psiholoğija, Starptautiskā ekonomika un bizness, Matemātika ekonomistiem , Pētījumu metodoloğija, Statistika un statistikas datu apstrāde,Biznesa plans, Ekonomikas vēsture, Biznesa komunikācija, Biznesa ētika, Angļu valoda ekonomistiem.


 

NOZARES PROFESIONĀLĀS SPECIALIZĀCIJAS KURSI

Mārketinga stratēģijas, Cilvēkresursu vadība, Vadības grāmatvedība, Loģistika, Kvalitātes vadības sistēmas, Investīciju un risku vadība, Stratēģiskā vadīšana, Organizāciju pārvaldība, Finanšu vadība, Reģionālā ekonomika, Otrā svešvaloda.


 

IZVĒLES KURSU MODEĻI

Modulis Mārketinga vadība : Digitālais mārketings ,Zīmolu izstrāde un vadība starptautiskajā tirgū,Reklāma, Eksporta mārketinga principi un rīki

Modulis Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības vadība: E –komercija, Pārdošana un klientu apkalpošana, Veikalvedība

Modulis Finanšu vadība : Audits, Nodokļi, Finanšu instrumenti

Modulis Inovācijas laboratorija: Līderība un biznesa procesu arganizācija zināšanu laikmetā, Starpkultūru komunikācija, Inovācijas vadība, Proaktivitāte un radošums


PRAKSE

Prakse notiek uzņēmumos, valsts un pašvaldību iestādēs un organizācijās pieredzējušu speciālistu vadībā Latvijā, kā arī ārvalstīs Erasmus + programmas ietvaros. Prakses mērķis ir studiju procesa ietvaros radīt iespēju studentam praktizēties uzņēmuma vadītāja profesijai nepieciešamo prasmju un kompetenču apguvē reālā biznesa vidē.

Studiju programma paredz trīs prakses :

2.kursā - 6 nedēlas,

3. kursā - 6 nedēļas,

4.kursā Pirmsdiploma prakse - 8 nedēļas

KARJERAS IESPĒJAS

Absolventi var būt privātuzņēmēji, mazo un vidējo uzņēmumu vadītāji un vadošie menedžeri gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā (piemēram, apdrošināšanā, bankās un citās finanšu institūcijās) nacionālā un starptautiskā mērogā.

Absolventi var būt arī valsts un pašvaldību iestāžu un to struktūrvienību vadītāji vai vadošie speciālisti dažādās jomās, piemēram, personāla vadībā,finanšu vadībā , mārketingā vai projektu vadībā.

Kā būtiskākās zināšanas un prasmes, kas noderēja profesionālajā darbībā, absolventi min: plašās zināšanas uzņēmējdarbībā un mārketingā; iegūtās prasmes uzņēmuma darbības stratēģiskajā plānošanā; praktiski pielietojamās zināšanas grāmatvedībā, finanšu vadībā un auditā, cilvēkresursu vadībā;

studiju procesā attīstīta prasme atrast, pielietot un analizēt informāciju, izstrādājot gada projektus un bakalaura darbu; tiek atzīmēta praktiskajās nodarbībās iegūtā prasme uzstāties, diskutēt un argumentēt savu viedokli;akcentēta starptautiskās studiju un prakses pieredze, kā arī iespēja apgūt vairākas svešvalodas.

 


 ABSOLVENTI DARBOJAS

 absolventi darbojas

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI