INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS

Studē informācijas tehnoloģijas ViA un ej kopsolī ar laiku!

ViA piedāvātā profesionālā bakalaura programma Informācijas tehnoloģijās ir veidota tā, lai studējošajiem sniegtu pēc iespējas plašākas zināšanas dažādajās IT tehnoloģijās un to lietojumā. Studiju programmas izveidē un pilnveidē tika iesaistīti gan nozares profesionāļi, gan arī IT uzņēmumi un profesionālās asociācijas; tādējādi mums ir izdevies izveidot aktuālu programmu, kas ietver sevī nozarē pieprasīto prasmju un iemaņu apguvi. IT nozares profesionāļu iesaiste turpinās arī programmas īstenošanā – gan kā mācībspēkiem, gan arī izstrādājot specializētos kursus. Šādas sadarbības rezultātā studējošajiem ir iespēja tikt pamanītiem jau studiju laikā un nodrošināt sev stabilu darba vietu vai nu tepat Valmierā, vai arī ārpus tās.

Studijas notiek klātienē, Valmierā.
Studiju formāts : lekcijas, praktiskie/ laboratorijas darbi, grupu darbi, hakatoni.

Studiju programmas ilgums ir 8 semestri jeb četri gadi, no tiem trīs gadi ir atvēlēti studijām, savukārt pēdējā gadā studējošie dodas praksē un raksta bakalaura darbu.

Studiju programmā iespējams specializēties šādās jomās – “KIBERDROŠĪBA UN PROGRAMMĒŠANA”  vai “VIRTUĀLĀS REALITĀTES UN MOBILO SISTĒMU IZSTRĀDE”. 

 


 

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Programmēšanas inženieris 

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2029.gada 24.oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas (Klātienes tikšanās sestdienās, apmēram vienu līdz divām reizēm mēnesī, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē)

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri) pilna laika studijām

5 gadi (10 semestri) nepilna laika studijām

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

40* (pilna laika studijām latviešu valodā)

10 (pilna laika studijām angļu valodā)

*(10 no 40 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2024.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 3362* (pilna laika studijas)

EUR 2690* (nepilna laika studijas)

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

STUDIJU VALODA

Studiju programmu ir iespējams apgūt latviešu un angļu* valodā 

*ar nosacījumu, ka tiek nokomplektēta grupa, papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

 

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE).

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE šādos mācību priekšmetos: PROGRAMMĒŠANA vai MATEMĀTIKA; kā arī, ja reflektants iepriekš ieguvis profesionālo vidējo izglītību inženierzinātņu jomā.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti.

Ārpus konkursa uzņem 1. - 3.vietu ieguvējus Latvijas Republikas un starptautiskajās olimpiādēs (pēdējo divu gadu laikā) šādos mācību priekšmetos: informātika, programmēšana, matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija;

Junior Achievement Latvia konkursa “Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums” 1.-3. vietas ieguvējs -  Līderības balvas Vidzemes Augstskolas laureāts; Personas, kuras brīvprātīgi pieteikušās valsts aizsardzības dienestā un pabeigušas to, piesakoties studijām ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē, un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

 


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
3. kursā ir iespēja izvēlēties vienu no programmas specializācijām - Kiberdrošībā vai Virtuālajā realitātē. Inženierzinātņu fakultātē ir pieejamas gan Kiberdrošības, gan VR laboratorija, ar iespēju līdzdarboties projektos un zinātniskajā pētniecībā.
 

CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studentiem ir iespēja doties pieredzes apmaiņas ekskursijās, piemēram, uz uzņēmumiem “TestDevLab”, “IF”, “Accenture”, “Wunder Latvia”. Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi – IT uzņēmumu vadītāji, sistēmu programmētāji u.c.
 

IESPĒJA PIEDALĪTIES IT PASĀKUMOS
“IT meet-up Valmiera” – studentiem neformālā gaisotnē iespējams satikt IT nozares speciālistus. “Virtual Reality Hackathon” – 48h maratons kopā ar pasniedzējiem un nozares speciālistiem.
 

MŪSDIENĪGAS LABORATORIJAS
Virtuālās un papildinātās realitātes laboratorija, Datortīklu laboratorija; Mobilo tehnoloģiju laboratorija; Radiofrekvenciālās identifikācijas laboratorija (RFID); Sistēmu imitāciju modelēšanas laboratorija.
 

STARPTAUTISKAS IESPĒJAS
Studentiem iespējams doties apmaiņas studijās vai praksē ārvalstīs. Jau ceturto gadu IT studējošo pulciņu papildina studenti no Francijas.
 

STARPTAUTISKAS NOZĪMES PROFESIONĀLI SERTIFIKĀTI
Vairāki studiju kursi saistīti ar iespēju pēc kursa pabeigšanas kārtot eksāmenu par starptautiski atzītu profesionālo sertifikātu ieguvi.

Studiju programmas saturs

PROGRAMMAS SATURS

Lai sekmīgi varētu studēt šajā programmā, mēs no Tevis sagaidām izpratni par eksaktajiem priekšmetiem – matemātika, fizika, statistika, algoritmi un datu struktūras būs daļa no priekšmetiem, ko nāksies apgūt jau pirmajos studiju gados. Paralēli tiem pamazām iekļausim lekciju sarakstā arī specializētos nozares priekšmetus – dažādas programmēšanas valodas, rīkus un vides, datu bāzu tehnoloģijas, mobilās tehnoloģijas; stāstīsim par datu pārraides tīkliem, datoru arhitektūru un Linux serveru administrēšanu.

Otrā studiju gada noslēgumā studējošie jau rakstīs savu pirmo lielo projektu – Gada projektu – tas būs kā atskaites punkts par apgūto pirmajos divos gados. Savukārt trešajā studiju gadā aicināsim Tevi izvēlēties kādu no sev interesējošajām programmas specializācijām : VR (virtuālās realitātes) virzienu vai kiberdrošību. Attiecīgi šajā studiju gadā programmā tiks iekļauti pieci specializētie priekšmeti katrā specializācijas virzienā, piem., UX, 3D modelēšana VR virzienā un mākslīgā interneta risinājumi, datu drošība un aizsardzība kiberdrošības virzienā.

Pēdējais studiju gads tiek atvēlēts praksei un bakalaura darba rakstīšanai.

 


NOZARES PAMATKURSI

Programmēšanas pamati I, Ievads specialitātē, Datu pārraides tīkli, Windows operētājsistēma, Fizika specialitātē, Linux serveru administrēšana, Statistika inženierzinātnēs, Tīmekļa tehnoloģijas, Nozares tiesības, Algoritmi un datu struktūras, Projektu vadība inženierzinātnēs.

 


 
VISPĀRĒJIE KURSI

Matemātika inženierzinātnēs, Angļu valoda specialitātē, Profesionālā komunikācija inženierzinātnēs, Pētījumu izstrādes un prezentēšanas prasmes, Darba, vides un civilā aizsardzība, Svešvaloda (vācu/franču), Ekonomikas pamati IT uzņēmumos, Starpkultūru izpratne, 

 


SPECIALIZĒTIE KURSI

Ievads mobilajās tehnoloģijās, Datu bāzu tehnoloģijas, Datoru arhitektūra, Programmēšanas pamati II, IT menedžments un līderība, Ievads Python programmēšanā un datu izpētē, Python OOP un modelēšana, Programmatūras izstrādes principi, Industriālā psiholoģija, Datu bāzu sistēmu integrācijas pamatprincipi, ĢIS*,  Starpplatformu risinājumi (e-biznesa sistēmas), Lietu internets un sensoru tīkli*, Objektorientētā programmēšanas valoda, Biznesa procesu analīze un modelēšana, Programmatūras inženierija, Testēšana un tās automatizācijas rīki**

 


SPECIALIZĀCIJA KIBERDROŠĪBĀ

Ievads informācijas drošībā, Lietišķā kriptogrāfija, Ievads AI un mašīnmācīšanās*, Datu aizsardzība un drošība, Ievads datu zinātnē

 


SPECIALIZĀCIJA VIRTUĀLAJĀ REALITĀTĒ:

Lietotāja saskarne UX, Mobilie risinājumi (Android), 3D modelēšana Blender programmā, iOS mobilo lietotņu izstrāde, 3D interaktīvo vižu izstrāde

 


PRAKSE

Prakse ir paredzēta pēdējā studiju gadā (7. un 8. semestrī) – kopējais prakses apjoms ir 22 KP jeb 22 nedēļas.

Prakses vietas piedāvā gan novada uzņēmumi, gan arī mūsu sadarbības partneri. Arī augstskola piedāvā iespēju iziet praksi ViA.

KARJERAS IESPĒJAS

Absolvents var strādāt par IT speciālistu, IT daļas vadītāju, IT pakalpojumu uzņēmumu speciālistu, programmētāju, IT uzņēmuma vadītāju, IT projektu vadītāju, sistēmu analītiķi, testētāju, datortīklu administratoru, lietotāju atbalsta speciālistu, tīmekļa vietņu izstrādātāju, IT sistēmu administratoru, mobilo risinājumu programmētāju, virtuālās realitātes speciālistu, drošu sistēmu programmētāju.

Šīs ir jomas, kurā ir pieprasījums pēc labiem speciālistiem un augsts potenciālais atalgojums.

Informācijas tehnoloģiju nozarē jau vairākus gadus vidējā alga ir krietni augstāka nekā vidējā alga valstī.

Latvijā IT nozare ir pasaules mēroga līmenī, kas nozīmē turēšanos līdzi pasaules jaunākajām tendencēm informācijas tehnoloģijās un, iespējams, arī to radīšanu! Ļoti daudzi Latvijas informācijas tehnoloģiju nozares uzņēmumi ar saviem produktiem un pakalpojumiem ir atpazīstami arī ārpus mūsu valsts robežām.
 

ViA absolventi dibinājuši ļoti veiksmīgus informācijas tehnoloģiju uzņēmumus:
"IT House" – veido tīmekļa vietnes, tīmekļa lietotnes, dizainu un sociālo mārketingu uzņēmumiem. Pāris gadu laikā uzņēmums trīskāršojis piedalīšanos starptautiskos projektos.

"Wunder Latvia" – specializējas programmēšanā un dizaina izstrādē; ir izveidojusies sadarbība ar Somijas uzņēmējiem.

 


 ABSOLVENTI DARBOJAS

 absolventi darbojas it

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI