KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

Profesionāla komunikācija ir kā simfonija, kurā svarīgs ir harmonisks un bagātīgs skanējums!

Studiju programmas mērķis ir sagatavot mūsdienīgi izglītotus, augsti kvalificētus, kompetentus un konkurētspējīgus komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītājus. Balstoties uz apgūtajām zināšanām un profesionālajām prasmēm, programmas absolventi spēs sekmīgi veidot un vadīt stratēģiskas komunikācijas procesu mūsdienu kompleksajā un globālajā vidē.

Prasmes un iemaņas

Studijās tiek attīstītas pētniecības prasmes un kritiskā domāšana, spēja pārliecināt ētiskā veidā, radošums, spēja pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Studiju laikā liela uzmanība tiek pievērsta informācijas iegūšanas, atlases, analīzes un vizualizācijas prasmēm. Tās ir prasmes, bez kurām neiztikt nevienam profesionālam komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciālistam.

Šī studiju programma sniedz plašas un vienlaikus dažādās nozarēs praktiski pielietojamas zināšanas, kas palīdz sekmīgi veidot karjeru, attīsta spēju pielāgoties darba tirgus tendencēm un veiksmīgi darboties strauji mainīgā vidē.

Mēs piedāvājam izaicinošas diskusijas ar nozares profesionāļiem un radošu pieeju studiju procesam. Individuāla un personiska attieksme pret studentu ir mums piemītošās vērtības. Mūs no citiem atšķir darbs sabiedrības interesēs saskaņā ar augstākajiem profesionālās ētikas principiem.

 


IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Sabiedrisko attiecību vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 9.septembrim

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G

15

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 2054*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

 


PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE).

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt; par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE mācību priekšmetā SOCIĀLĀS ZINĀTNES; par 2.-3.vietu Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo divu gadu laikā); par dalību Medijpratības skolā; par sekmīgi apgūtu kursu “Multimediju komunikācija”; par sasniegtajiem rezultātiem Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (pēdējo divu gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Sociālās zinātnes; Humanitārās un mākslas zinātnes;  kā arī par iepriekš iegūtu profesionālo vidējo izglītību komunikācijas un mediju jomā.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Junior Achievement Latvia konkursa "Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums" 1.-3. vietas ieguvējs - Līderības balvas ViA laureāts; Reflektanti ar apliecinājumi par izcili apgūtu kursu “Multimediju komunikācijas”; Personas, kuras brīvprātīgi pieteikušās valsts aizsardzības dienestā un pabeigušas to, piesakoties studijām ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē, un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

 


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 
PIELĀGOTS STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
Katru gadu tas tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Apmācībā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas.
 

NĀKOTNES KARJERAS IESPĒJAS
Studijas dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem – sabiedrisko attiecību aģentūrām, komunikācijas aģentūrām, vietējiem un starptautiskiem uzņēmumiem, valsts institūcijām, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām.
 

MŪSDIENĪGAS STUDIJU METODES
Individuālās un grupu konsultācijas, mācību ekskursijas, simulācijas, gadījuma izpētes, lietišķās spēles, audio un video materiālu analīze, radīšana, vizualizāciju veidošana, multimediju prezentācijas, debates un citi aizraujoši veidi kā studēt.
 

CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studiju procesā veidošanā un realizēšanā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi – komunikācijas un sabiedrisko attiecību eksperti un stratēģiskie plānotāji, kā arī komunikācijas pētnieki. Katram studentam ir iespēja iziet praksi izcilu praktiķu vadībā.
 

STARPTAUTISKS DIPLOMS
Studējot gadu Vācijā “Kiel university of applied sciences”, ir iespēja iegūt divu augstskolu diplomus (dubulto grādu), kas paver plašas darba un tālākās izglītības iespējas.
 

SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – organizācijas tēls, zīmols, reputācijas vadība, mediju attiecības, sociālo mediju lietošana, krīžu vadība, komunikācijas ētika, korporatīvā sociālā atbildība.

Studiju programmas saturs

ĪSUMĀ

Komunikācijas un sabiedrisko attiecību studiju programma ievedīs pasaulē, kur iespējams iepazīt komunikāciju no starppersonu līdz organizāciju līmenim, iegūt zināšanas par organizācijas tēla veidošanu, zīmola un reputācijas vadību, izzināt masu mediju lomu, apgūt sociālo mediju lietošanas iespējas, iemācīties vadīt krīzes situācijas, veidot labas attiecības un veicināt sarunas starp cilvēkiem un organizācijām. Programma orientēta uz vispusīgu uzņēmumu un organizāciju vietas un lomas izpratni sabiedrībā, organizācijās notiekošo procesu studijām, kā arī uz cilvēka vērtības apzināšanu sarežģītajos komunikācijas procesos.

 


KOMUNIKĀCIJAS PAMATZINĀŠANAS

Masu komunikācija, Komunikācijas teorijas.

 


ORGANIZĀCIJAS STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA

Organizāciju komunikācija, Sabiedriskās attiecības, Sabiedrisko attiecību praktikums, Stratēğiskā komunikācija, Krīžu komunikācija.

 


UZŅĒMĒJDARBĪBA

Uzņēmējdarbība radošajās industrijās, Finanšu vadība, Politekonomija, Projektu vadība, Uzņēmējdarbības vadības procesu modelēšana, Mārketings, Reklāma.

 


AUDIOVIZUĀLĀ SATURA VEIDOŠANA

Multimediju un vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Īsfilmu darbnīca, Fotogrāfija u.c.

 


PĒTNIECĪBA

Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, Statistika, pētniecības prakse, individuāli veikti pētnieciskie projekti, bakalaura darbs.

 


SOCIĀLIE MEDIJI UN ŽURNĀLISTIKA

Žurnālistikas praktikums, Jaunie mediji un politika, Virtuālās vides sociālpsiholoğiskie aspekti.

 


DOMĀŠANAS PLAŠUMU NODROŠINA

Sociālā izziņa, Sabiedrības pārvalde, Politiskā komunikācija, Socioloğija, Sociālā psiholoğija, Argumentācija un loğika, Akadēmiskā rakstība, Radošā rakstība, Rakstītā komunikācija, Komunikācijas treniņš, Publiskā runa, Komunikācijas ētika, Sabiedrisko attiecību tiesiskie aspekti.

 


PRAKSE

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Komunikācija un sabiedriskās attiecības" studentiem ir iespēja iziet praksi Latvijas un ārvalstu uzņēmumos.

KARJERAS IESPĒJAS

Pēc studijām var strādāt par projektu vadītāju komunikācijas, sabiedrisko attiecību un reklāmas aģentūrās, stratēģiskās un integrētās komunikācijas speciālistu vai konsultantu valsts, nevalstiskajās un biznesa organizācijās, mārketinga speciālistu, starptautiskās komunikācijas vadītāju, vizuālās komunikācijas speciālistu un citās profesijās.

Mūsu programmas absolventi ir pieprasīti darba tirgū un veiksmīgi savas karjeras veidošanā. Komunikācijas un sabiedrisko attiecību vadītāji rūpējas par organizāciju un uzņēmumu tēlu un reputāciju, organizē kampaņas sabiedrības informēšanai, uztur attiecības ar medijiem, ir zinoši organizācijas attiecību veidošanā ar tās dažādajām mērķauditorijām, rūpējas par komunikāciju organizāciju un uzņēmumu iekšienē.

Lai apgūtu komunikācijas zinātni un spētu strādāt ar to saistītā profesijā, jāpiemīt vēlmei arvien pilnveidot zināšanas, strādāt radoši, kā arī jāspēj likt lietā personiskā emocionālā inteliģence.

 


 ABSOLVENTI DARBOJAS

 absolventi darbojas komunikacija

Neskatoties uz izvēlēto profesiju, labākajiem darbs būs vienmēr, un par labāko jebkurā lietā var kļūt tikai tad, ja tev patīk tas, ko dari.

 

VALTERS JONĀTS

UZŅĒMUMA “MCCANN RIGA” RADOŠAIS DIREKTORS

Image
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI