MEDIJU STUDIJAS UN ŽURNĀLISTIKA

Pirmā profesionālā žurnālistikas programma Latvijā

Studiju programma sagatavo speciālistus darbam mainīgajā informācijas laikmetā. Docētāji un profesionāļi no mediju vides palīdz studentiem apgūt padziļinātas zināšanas jaunākajās video un audio satura veidošanas un izplatīšanas platformās. Plašs izvēles kursu piedāvājums no citām ViA programmām ļauj specializēties, piemēram, sociālo mediju uzņēmējdarbībā vai informācijas programmēšanā.

Programmas absolventi atrod darbu gan privātajā, gan publiskajā sektorā. To nodrošinā studiju sasaiste ar prakses iespējām lielākajās Latvijas mediju organizācijās.  

 


IEGŪSTAMAIS GRĀDS

profesionālais bakalaura grāds mediju studijās

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

žurnālists

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

2027. gada 9. septembrim

STUDIJU VEIDS

pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

4 gadi (8 semestri)

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

11

STUDIJU MAKSA 2024./2025. AK.G.

EUR 2054*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

 


PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Vidējā izglītība

CE Latviešu valodā, Matemātikā, Svešvalodā*^ (vienā no mācību satura apguves līmeņiem, kā arī pārējie reflektanta kārtotie CE);

Papildus punktus pie konkursa rezultāta var iegūt; par nokārtotu augstākā mācību satura apguves līmeņa CE mācību priekšmetā SOCIĀLĀS ZINĀTNES; par 2.-3.vietu Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo divu gadu laikā); par dalību Medijpratības skolā; par sekmīgi apgūtu kursu “Multimediju komunikācija”; par sasniegtajiem rezultātiem Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē (pēdējo divu gadu laikā) 1.pakāpe šādās sekcijās: Sociālās zinātnes; Humanitārās un mākslas zinātnes;  kā arī par iepriekš iegūtu profesionālo vidējo izglītību komunikācijas un mediju jomā.

Minimālais konkursa rezultāts – 30 punkti

Ārpus konkursa uzņem 1.vietas ieguvēju Latvijas Republikas un 1.-3.vietas ieguvējus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs (pēdējo 2 gadu laikā); 1.vietas ieguvējs Vidzemes reģiona Junior Achievement Latvia konkursa "Gada labākais skolēnu mācību uzņēmums" 1.-3. vietas ieguvējs - Līderības balvas ViA laureāts; Reflektanti ar apliecinājumi par izcili apgūtu kursu “Multimediju komunikācijas”; Personas, kuras brīvprātīgi pieteikušās valsts aizsardzības dienestā un pabeigušas to, piesakoties studijām ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc dienesta termiņa beigām un atvaļināšanas rezervē, un kuri atbilst studiju programmas uzņemšanas noteikumiem.

* - viena no svešvalodām: angļu val., franču val., vācu val.

^ - vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījums svešvalodā atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.795 (Valsts izglītības satura centra skaidrojums par CE pielīdzināšanu un CE atbilstību). Par starptautiskā pārbaudījuma pielīdzināšanu lēmumu pieņem Uzņemšanas komisija.

 


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

Vairāk par pieteikšanos studijām ŠEIT.

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

 
NĀKOTNES KARJERAS IESPĒJAS
Studijas dod iespēju izveidot plašu kontaktu loku ar nozares ekspertiem un darba devējiem – neatkarīgajām producentu apvienībām, televīziju, radio, drukātajiem medijiem, interneta portāliem u.c.
 

SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – sociālo mediju lietošana un satura radīšana, vizuālā komunikācija, dzīves stila, sporta, kultūras un mūzikas žurnālistika utt.
 

TEORĒTISKO ATZIŅU UN PRAKSES APVIENOJUMS
Studiju laikā 1040 stundas tiek pavadītas, praktizējoties reālos mediju uzņēmumos, strādājot kopā ar nozares profesionāļiem.
 

PIELĀGOTS STUDIJU PROGRAMMAS SATURS
Katru gadu tas tiek pilnveidots atbilstoši nozares attīstībai. Studiju procesā tiek izmantotas jaunākās metodes un tehnoloģijas, apgūstot pašas aktuālākās prasmes, kas nepieciešamas strauji mainīgajā mediju vidē.
 

PRAKTISKA PIEREDZE MEDIJU SATURA RADĪŠANĀ
Pieejama video un foto tehnika, kā arī multimediju laboratorija mediju satura veidošanai. Ierakstīt podkāstu, uzfilmēt dokumentālo filmu vai izveidot animācijas video – tas viss ir iespējams.
 

CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studiju procesā iesaistīti nozares vadošie profesionāļi - pieredzējuši žurnālisti, mediju redaktori, mediju pētnieki. Regulārās vieslekcijās ir iespēja uzzināt profesionālās dzīves aizkulises un gūt priekšstatu par izvēlēto profesiju.
 

MŪSDIENĪGAS STUDIJU METODES
Individuālās un grupu konsultācijas, mācību ekskursijas, simulācijas, gadījuma izpētes, lietišķās spēles, audio un video materiālu analīze un radīšana, vizualizāciju veidošana, multimediju prezentācijas, debates un citi aizraujoši veidi, kā studēt.
 

STARPTAUTISKS DIPLOMS
Studējot gadu Ķīles Augstskolā Vācijā, ir iespēja iegūt divu augstskolu diplomus (dubulto grādu), kas paver plašas darba un tālākās izglītības iespējas.

Studiju programmas saturs

MEDIJU SATURA VEIDOŠANAS PAMATI

Žurnālistikas žanri un tehnikas, Datu žurnālistika, Mediju ētika, Mediju tiesiskie aspekti, Latvijas mediju vide, Publiskā runa,  Radošā rakstība, ikgadēja prakse dažādās mediju organizācijās.

 


AUDIOVIZUĀLĀ SATURA VEIDOŠANA

Multimediju komunikācija, Fotožurnālistika, Radio un TV žurnālistika, Multimediju žurnālistika, Vizuālā komunikācija, Datu vizualizācija, Īsfilmu darbnīca.

 


SOCIĀLIE MEDIJI UN ŽURNĀLISTIKA

Jaunie mediji un politika, Tiešsaistes informācijas vide.

 


UZŅĒMĒJDARBĪBA

Mediju ekonomika un vadība, Uzņēmējdarbība radošajās industrijās, Sabiedriskās attiecības un reklāma.

 


PĒTNIECĪBA

Pētījumu metodoloģija, pētniecības prakse, gada projekti, bakalaura darbs.

 


DOMĀŠANAS PLAŠUMU NODROŠINA

Socioloğija, Sabiedrības pārvalde, Sociālā psiholoğija, Politekonomija, Argumentācija un kritiskā domāšana, Akadēmiskā rakstība, Masu komunikācija, Angļu valoda komunikācijas zinātnē.

 


IESPĒJA VEIDOT KARJERU JAU STUDIJU LAIKĀ

Prakse, tematiski darbi kursu ietvaros.

 


PRAKSE

Prakses mērķis ir nostiprināt iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt noteiktas prasmes un iemaņas. Vidzemes Augstskolas bakalaura studiju programmas "Mediju studijas un žurnālistika" studenti katrā studiju gadā iziet praksi dažādās mediju organizācijas gan Latvijā, gan ārvalstu mediju uzņēmumos.

1. kursā žurnālistikas prakse I (6 nedēļas)

2. kursā žurnālistikas prakse II (6 nedēļas)

3. kursā žurnālistikas prakse III (6 nedēļas)

4. kursā pirmsdiploma prakse (6 nedēļas)

KARJERAS IESPĒJAS

Studiju programmas absolventi var strādāt mediju un citās organizācijās, kas saistītas ar informācijas atlasi, apstrādi un analīzi digitālā, foto, video, audio un drukātā formātā. Absolvents var veidot savu uzņēmumu un kļūt par privātuzņēmēju mediju industrijā.

Studiju programma veicina mūsdienu darba tirgū pieprasītu prasmju un iemaņu apguvi – darbs komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas u.c.

Ikviena no prakses vietām var kļūt par Tavu pirmo darba vietu! Savukārt prakses laikā izveidotie darbi var kļūt par labu portfolio pamatu.

 


 ABSOLVENTI DARBOJAS

mediji

Vidzemes Augstskola man ir devusi izglītības diplomu, draugus un labu kontaktu loku, kurš paplašinājies ar augstskolas beigšanu.

 

DĀVIS DORŠS
SIA "EPATA STUDIO" RADOŠAIS DIREKTORS
Image
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI