BIZNESA VIDES VADĪBA

Izvēlies investēt savā nākotnē jau šodien!

Maģistra profesionālās studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus uzņēmējdarbības vadības līmeņa darbiniekus –organizācijas vadītājus valsts, sabiedriskajā un privātajā sektorā, kuru teorētiskās zināšanas , prasmes un kompetences atbilstu mūsdienu darba tirgus prasībām un pasaulē vispāratzītam standartam par profesionālo grādu vadības zinātnēs (Master of Business Administration), un kas spētu vadīt organizāciju mainīgajā globālajā vidē.

PRASMES UN KOMPETENCES

Programmas studenti apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības vidi,stratēģisko plānošanu, mārketingu, finanšu vadību, personāla vadību, kā arī praktiskas iemaņas par to, kā efektīvi plānot un organizēt uzņēmuma darbību, klientu un piegādātāju apkalpošanu, kā arī būtiskākais - paaugstināt uzņēmuma un savu personisko konkurētspēju.

Īpaši uzsvērta ir praktisko iemaņu un kompetenču apguve uzņēmējdarbības vides vadībā, kas īstenota ar praktisko nodarbību, lietišķo un zinātnisko pētījumu, pētniecības projektu, mācību prakses un maģistra darba palīdzību.


 Izvēlies investēt savā nākotnē jau šodien!
Studiju programma tika izveidota laikā, kad Latvija tikko bija iestājusies ES un parādījās reālas iespējas izbaudīt mobilitātes brīvību, kas ir ES valstu savienības pamatā. Par šo studiju programmu studentu interese un atsaucība bija liela. Pēc pāris gadiem BVV studentiem jau bija iespēja šo mācību programmu apgūt angļu valodā. Šāda pieeja deva iespēju piesaistīt studentus no citām ES valstīm, kā arī vietējiem studentiem bija iespēja apgūt speciālo angļu valodu un arī uzlabot sarunvalodas prasmes. Visi, līdz šim studējušie ir veiksmīgi iekārtojušies darbā, kā arī guvuši iespēju veidot karjeru pateicoties iegūtajam profesionālajam grādam.

Dr.oec. Maira Leščevica
STUDIJU PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJA

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

PROFESIONĀLĀ KVALIFIKĀCIJA

Organizācijas vadītājs

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

Līdz 2027.gada 14.oktobrim.

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

1,5 gadi jeb 3 semestri
(ja iepriekš iegūts profesionālais bakalaura grāds);
2 gadi jeb 4 semestri
(ja iepriekš nav iegūts profesionālais bakalaura grāds)

STUDIJU VALODA

Angļu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

10*

*(2 no 10 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirtas (ar pārskatīšanas vai izvērtēšanas iespējām) uz periodu līdz 2024.gada rudens semestra noslēgumam)

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 3082*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

LEKCIJU NORISE

Lekcijas notiek piektdienu pēcpusdienās un sestdienās (atbilstoši normatīvajiem aktiem, lekcijas tiek plānotas gan klātienē, gan attālināti).

PRASĪBAS UZŅEMŠANAI

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība ekonomikas vai vadības zinātnēs. Reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs - jākārto iestājpārbaudījums.

Papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

Ārpus konkursa uzņem reflektantus ar diplomu par izcilību (iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība ir iegūta ekonomikas vai vadības zinātnēs).

* Papildu informācija par uzņemšanu pieejama, sazinoties ar ViA Studiju un mūžizglītības grupu. Piesakies konsultācijai, lai noskaidrotu iespējas studēt programmā!

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  • Pase vai identifikācijas karte (eID);
  • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
  • CV (Eiropas forma);
  • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments;
  • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu;

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

MAĢISTRANTŪRA (va.lv)

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, no 1.marta līdz 20.augustam (plkst.14:00), reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā  Apply online! Vidzeme University of Applied Sciences

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

SAVU INTEREŠU ATTĪSTĪŠANA
Iespēja specializēties sev interesējošās jomās – uzņēmuma un eksporta attīstības iespējas, darbinieku motivācijas sistēmas izveide, radošo industriju attīstības potenciāls, attālinātas darba iespējas u.c.

 
MŪSDIENĪGAS STUDIJU METODES
Studiju kursu saturs, biežas gadījumu izpētes un grupu darbi veicina prasmes un iemaņas argumentēti diskutēt par sarežģītiem, sistēmiskiem uzņēmējdarbības jomas aspektiem, kā arī veicina spēju patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas problēmas.

 
CIEŠA SADARBĪBA AR NOZARI
Studiju procesā tiek iesaistīti nozares vadošie profesionāļi ar pieredzi vietējā un starptautiskajā biznesā, piedāvājot studentiem viņu vadītajos uzņēmumos izmēģināt apgūtās analītiskās prasmes.

 
STARPTAUTISKĀ BIZNESA PIEREDZES APGUVE
Studiju programmas īstenošanu nodrošina vietējā profesūra, kas gan ieguvusi izglītību, gan papildinājusi kvalifikāciju ārvalstīs, ārvalstu profesori no ASV, ES un citām pasaules universitātēm.

 
STARPTAUTISKA KVALIFIKĀCIJA
Programmas absolventiem ir unikāla iespēja saņemt Globālā biznesa izglītības tīkla BUSINET sertifikātus un diplomus par augstākās izglītības atbilstību starptautiskajam līmenim.

 
STUDIJAS ANGĻU VALODĀ
Nostiprina valodas lietošanas prasmes, palielinot konkurētspēju darba tirgū. Maģistra darbu iespējams rakstīt gan latviešu valodā, gan angļu valodā. Tas dod iespēju darbu izstrādāt arī internacionālā vidē.

 
STARPTAUTISKAS IESPĒJAS
Studentiem Erasmus+ programmas ietvaros ir iespējas studēt ES universitātēs, studentiem un absolventiem (gada laikā pēc absolvēšanas) tiek nodrošināta iespēja doties starptautiskajā praksē uz jebkuru no ES un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm.

 
ATBILSTĪBA STARPTAUTISKI ATZĪTAM BIZNESA VADĪBAS IZGLĪTĪBAS STANDARTAM
Studiju programmas nosaukums, saturs un iegūstamais grāds nodrošina atbilstību pasaulē atzītam biznesa vadības izglītības standartam (MBA), padarot tās atpazīstamas starptautiski.

Studiju programmas saturs

VADĪBA

Organizāciju stratēģiskā vadība , Ilgtspējīgas sadarbības attīstības plānošana un vadība ,Korporatīvās un publiskās finanses,Cilvēkresursu attīstība, Korporatīvā atbildība un ētika Projektu vadības stratēģijas un rīki, Organizāciju psiholoğija, Biznesa procesu imitāciju modelēšana, Modernās loğistikas sistēmas, Globālais mārketings un klientu attiecību vadība.


 

BIZNESA VIDE

Uzņēmējdarbības vide, Starptautiskā tiesiskā vide, ES politika uzņēmējdarbībā, Reklāmas tendences, E-komercija un E-bizness(E-biznesa tehnoloģijas), Komunikācija starptautiskajā biznesā, Sociālie tīkli biznesa vidē, Organizācijas ārējā komunikācija,Viedās tehnoloģijas un datu drošība.


 

PRAKSE

Prakses mērķis ir pielietot studiju procesā apgūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas konkrēta uzņēmuma vai organizācijas problēmu risināšanā. Prakses tiek plānotas Latvijas vai ārvalstu institūcijās un uzņēmumos.

Maģistra prakse (6 nedēlas)- 2.semestrī

Kvalifikācijas prakse (20 nedēļas)- 3.semestrī ,ja studiju ilgums 2 gadi


 

PĒTNIECĪBA

Integrētās pētījumu metodes

Maģistra darbs

KARJERAS IESPĒJAS

 

"Studijas ViA dod plašas iespējas un motivāciju uzsākt savu biznesu – tā ir gan lieliska tīklošanas iespēja un jauni kontakti, gan neatsveramas zināšanas, kurās dalās nozares speciālisti, iedvesmojot domāt un virzīties uz priekšu. Katram jāatrod savs. Savu biznesa partneri, iespējams, satiku frisbija laukumā,  mīlestību  pret  Spāniju  –  Erasmus   prakses   laikā, iedvesmu   veidot   savu  uzņēmumu   –   izvēloties savu bakalaura darba tematu. "

ERNESTS GABRĀNS

Wunder Latvia vadītājs, Studiju programmas Biznesa vadība absolvents, maģistra programmas Biznesa vides vadības absolvents.
 

Programmā tiek veidota jauna, prasmīga organizācijas vadītāju paaudze, kas ir spējīga:

• prasmīgi veikt institūcijas, valsts, pašvaldību un privātā uzņēmuma operatīva un stratēģiskā līmeņa ilgtspējīgu vadīšanu,

• patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju,

• uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi,

• veikt uzņēmējdarbību un ieviest inovācijas sarežģītos un neprognozējamos apstākļos,

• uzņemties profesionālo atbildību un pieņemt atbildīgus lēmumus strauji mainīgajā uzņēmējdarbības vidē.

Absolventi vada valsts, sabiedriskā un privātajā sektora uzņēmumus ,iestādes un organizācijas, var būt privātuzņēmēji,vadošie menedžeri gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā nacionālā un starptautiskā mērogā.

Darbā mēs pavadām apmēram 1/3 no savas dzīves, tāpēc būtiski, ka izvēlētā profesija var kļūt par patīkamu dzīves sastāvdaļu.

 
LĪGA GABLIKA
SIA "AERODIUM" MĀRKETINGA VADĪTĀJA, SIA "AERODIUM SIGULDA" VADĪTĀJA, PROJEKTU VADĪTĀJA
Image
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI