TŪRISMA KONKURENTSPĒJAS VADĪBA

Tūrisma konkurētspējas vadība

Studiju programma veidota ņemot vērā aktuālās pārmaiņas tūrisma, viesmīlības un atpūtas nozarēs, kurās paveras lieliskas iespējas karjeras veidošanai, jo darba tirgū ir ārkārtīgi augsts pieprasījums pēc profesionāļiem. Studējot programmā jūs apgūsiet kā veicināt tūrisma vietu, uzņēmumu un citu organizāciju konkurētspēju, un kā stratēģiski vadīt organizācijas krīžu, pēckrīžu un nenoteiktības apstākļos.

Jūs varēsiet mācības ērti savienot ar darbu, jo studijas notiek gan attālināti, gan klātienē. Neatņemama studiju sastāvdaļa ir ne vien mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā, bet arī mācību ekskursijas studiju kursos.  Studiju laikā jums būs iespēja ne tikai iepazīties ar starptautisku biznesa pieredzi, bet arī apzināt un iepazīt potenciālos sadarbības partnerus. Studiju laikā docētāji darbojas arī kā konsultanti Jūsu profesionālo problēmjautājumu risināšanā, aktīvi iesaistot studiju procesā studiju biedrus un nozares profesionāļus

Konkurētspējas stiprināšana, viedu ceļojumu galamērķu un organizāciju stratēģiskā vadība tiek aplūkota caur Ziemeļvalstu un Baltijas valstu labāko prakšu pieredzes stāstiem, izceļot mūsdienu tehnoloģiju radītās iespējas no biznesa datu analīzes līdz pat prognozēšanai un produkta dizainam, pārmaiņu vadīšanai un spējai pielāgoties mainīgiem apstākļiem, kā arī  citiem aspektiem paturot prātā daudznozaru perspektīvu.  

Studijas notiek latviešu un angļu valodā.

Studiju programmu īsteno Vidzemes Augstskola (ViA). Tā veidota sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu (SAMK) (Pori, Somija).


 Studiju programma studentiem sniedz uz nākotni orientētu ekspertīzi, kas nepieciešama ilgtspējīgai un konkurētspējīgai tūrisma attīstībai, spējai atjaunoties pēc dažādām krīzēm un spējai pielāgoties strauji mainīgiem apstākļiem. Studijas arī stiprinās dažādas digitālās prasmes, kas mūsdienu pasaulē nepieciešamas uzņēmējdarbībā sākot no biznesa datu analīzes un prognozēšanas līdz produkta attīstībai.

PhD Linda Veliverronena
STUDIJU PROGRAMMAS IZSTRĀDĀTĀJA

IEGŪSTAMAIS GRĀDS

Iegūstamais grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds tūrisma un atpūtas organizācijā

STUDIJU VIRZIENS AKREDITĒTS

līdz 2029.gada 8.jūnijam

STUDIJU VEIDS

Pilna laika studijas

STUDIJU ILGUMS

1.5 gadi (3 semestri) ar profesionālo bakalaura grādu

2 gadi (4 semestri) ar akadēmisko bakalaura grādu

BUDŽETA VIETU SKAITS 2024./2025.AK.G.

10*

*(1 no 10 budžeta vietām 1.kursam tiek piešķirta tikai uz 2023.gada rudens semestri)

STUDIJU MAKSA 2024./2025.AK.G.

EUR 3094*

*Šī ir pilnā studiju maksa vienam akadēmiskajam gadam. Ja vēlies noskaidrot sev pieejamo studiju maksas atlaidi, dodies uz STUDIJU MAKSAS ATLAIDES.

STUDIJU VALODA

latviešu, angļu*

*studijas angļu valodā tiek īstenotas, ja studiju līgumu noslēdz vismaz viens ārzemju students. Papildu prasība studiju uzsākšanai - angļu valodas zināšanu līmenis vismaz B2 līmenī.

LEKCIJU NORISE

Attālināto kontaktnodarbību norises laiks tiek plānots ceturtdienās, mācību braucieni – dažas reizes semestra laikā sestdienās. Piektdienās attālinātās vai klātienes nodarbības.
 

 PRASĪBAS UZŅEMŠANAI
 • Profesionālais vai akadēmiskais bakalaura grāds tūrisma organizācijā un vadībā vai tam pielīdzināma izglītība;
 • Iestājpārbaudījums: pārrunas (reflektantiem, kuriem iepriekš iegūtais bakalaura grāds vai tam pielīdzināmā izglītība nav iegūta tūrisma organizācijā un vadībā vai saistītā nozarē jākārto arī rakstisks pārbaudījums)
 • Maģistra darba idejas pieteikums

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI:

 • Pase vai identifikācijas karte (eID)*;
 • Augstāko izglītību apliecinošs dokuments;
 • CV (Eiropas forma);
 • Maģistra darba idejas pieteikums;
 • Angļu valodas zināšanu apliecinošs dokuments (studijām angļu valodā);
 • Kvīts par veikto reflektanta reģistrācijas maksu.

*Ja reflektanta personu apliecinošos dokumentos norādītais vārds vai uzvārds nesakrīt ar citos dokumentos norādīto, tad jāuzrāda dokuments, kas apliecina to maiņu (piemēram, laulības apliecība, uzvārda un vārda maiņas apliecība), un jāiesniedz tā kopija.


UZŅEMŠANA 2024

UZŅEMŠANAS NOTEIKUMI (va.lv)

MAĢISTRANTŪRA (va.lv)

ELEKTRONISKĀ PIETEIKŠANĀS, no 1.marta līdz 20.augustam (plkst.14:00), reģistrējoties un aizpildot pieteikumu sistēmā  Apply online! Vidzeme University of Applied Sciences

Dokumentu reģistrācija doktora studiju programmās – EUR 20,00 par studiju programmu

ViA Rekvizīti:

Vidzemes Augstskola
Tērbatas iela 10, Valmiera
Reģ.nr. LV90001342592

Banka: AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr.: LV78HABA0551027191593

Banka: AS Citadele banka
Kods: PARXLV22 Konta
Nr.: LV74PARX0006876240003    

Banka: AS DNB banka
Kods: RIKOLV2X
Konta Nr.: LV90RIKO0002013197983

Veicot maksājumu, lūdzam maksājuma mērķī (informācija saņēmējam) norādīt maksājuma klasifikācijas kodu (KK) un rakstīt pēc turpmāk norādītā parauga:  21399, Vārds, Uzvārds, personas kods, maksa par dokumentu iesniegšanu studijām

Papildu informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
ViA Studiju un mūžizglītības grupa
Valmiera, Tērbatas iela 10, T218.kabinets
T.: 26182255
E: [email protected]

Studiju programmas saturs

STUDIJU PROGRAMMAS PAMATSATURS

Studijas piedāvā gan padziļinātas teorētiskas zināšanas, gan arī prasmes kā praktiski attīstīt konkurētspējīgu uzņēmējdarbības un galamērķu vadību vietējā un starptautiskā mērogā, īpaši Ziemeļvalstu – Baltijas valstu kontekstā. Studijās liela uzmanība pievērsta tam, kā strauji mainīgos apstākļos, kurus raksturo krīzes un citas grūtības, atjaunot uzņēmumu un galamērķu darbību. Tāpat nozīmīgu vietu programmā ieņem gan dažādas digitālās prasmes un to daudzveidīga pielietošana sākot no uzņēmējdarbības datu analīzes un prognozēšanas līdz produkta veidošanai un mārketingam, gan arī personības attīstība un  vadītāja spēju pilnveide.

Maģistra studiju programma nodrošina iespēju iegūt zināšanas, kas nepieciešamas mūsdienu mainīgajā vidē un rada iespējas studiju laikā meklēt risinājumus saviem profesionālās darbības izaicinājumiem. Nodarbības norisinās gan tiešsaistē, gan klātienē - reizi semestrī notiek intensīvās studiju nedēļas, pārējā laikā attālinātas studijas tiek kombinētas ar mācību braucieniem Latvijā un praktiskajām nodarbībām, kā arī neatņemama studiju sastāvdaļa ir mācību ekskursija Ziemeļvalstu – Baltijas valstu reģionā. Tas atļauj studijas ērti savienot ar darbu vai biežu atrašanos ārvalstīs. Intensīvo nedēļu un mācību ekskursiju apmeklējums klātienē nav obligāts, bet ļoti rekomendējams. Ar starptautisko ceļošanu saistītos izdevumus studējošajiem sedz Vidzemes Augstskola. Studijas notiek latviešu un angļu valodā.                                                  

Kāpēc izvēlēties studiju programmu Tūrisma stratēģiskā vadība konkurētspējai?

 • Programma veidota sadarbībā ar tūrisma profesionāļiem un ekspertiem Latvijā un Somijā, un balstīta aktuālā darba tirgus vajadzību analīzē;
 • Studiju saturs cieši saistīts ar praktisko darbību tūrisma, viesmīlības un ar to saistītajās brīvā laika pavadīšanas jomās, un programmā plaši pielietota uzņēmējdarbības gadījumu analīze, kas sasaista teorētiskās zināšanas ar profesionālo prasmju attīstību;
 • Labāko pieredžu un zināšanu pārnesi no Ziemeļvalstīm un Baltijas nodrošina  vairāku reģiona valstu docētāji un nozares profesionāļi.

Tūrisms un atpūtas pakalpojumi ir nozares, kas ļoti pakļautas apkārtējās vides ietekmei un nesenā Covid-19 pandēmija un ģeopolitiskie satricinājumi ieviesuši nozīmīgas pārmaiņas. Organizācijām un galamērķiem ne vien jāspēj atjaunot un pielāgot savu darbību mainīgajiem apstākļiem, bet arī ieviest inovācijas, kas nav iespējams neatjaunojot konkurētspēju. Lai atkal atgūtu iepriekšējo tirgus daļu un peļņu vai to palielinātu, ar tūrisma un atpūtas pakalpojumiem saistīto organizāciju vadītājiem nepieciešamas stratēģiskās, mārketinga, krīžu un risku vadības kompetences, izpratne par produktu un pakalpojumu pārdošanu, globālu norišu ietekmi uz organizācijas un vietas attīstību. Savukārt tūrisma galamērķiem jāspēj vadīt un izmantot savus resursus efektīvi, lai atgūtu vietu tirgū. Vidzemes Augstskolas studiju piedāvājums atbilst šīm aktuālajām vajadzībām un piedāvā izglītību, kas sagatavos speciālistus ar prasmēm: 

 • Stratēģiskajā vadībā un mārketingā 

 • Konkurētspējas un riska vadība 

 • Uzņēmējdarbības datu vadība un digitalizācija 

 • Produktu dizains un pārdošana 

IZVĒLES KURSI

Informācija tuvākajā laikā tiks papildināta.

KARJERA

Studiju programmas absolventi iegūs prasmes, kas palīdzēs uzsākt pašiem savu uzņēmējdarbību vai strādāt tūrisma, viesmīlības un citos ar brīvā laika pavadīšanu saistīto nozaru uzņēmumu  vadītāju un ekspertu pozīcijās atbildot par mārketingu, organizācijas vadību, pakalpojumu vadību, produkta attīstību. Studiju programma arī vērsta uz profesionāļu sagatavošanu darbam publiskajā sektorā, piemēram, tūrisma galamērķu vadības organizācijās, tūrisma plānošanā pašvaldībās, dažādās kultūras mantojuma organizācijās u.c.

Tas, ko es novērtēju studentos, ir iniciatīva, vēlme iedziļināties, darīt vairāk, meklēt risinājumus un nodarbināt sevi.

 
ANDRIS KLEPERS
VIDZEMES AUGSTSKOLAS ASOCIĒTAIS PROFESORS
Image
Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI