JAUNUMI

Apsveicam un lepojamies! Par profesoru Vidzemes Augstskolā ievēlēts Andris Klepers

Apsveicam un lepojamies! Par profesoru Vidzemes Augstskolā ievēlēts Andris Klepers

27. maijā Latvijas Universitātes Zemes zinātnes, fiziskās ģeogrāfijas un vides zinātnes, sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas nozares profesoru padome, izvērtējot Vidzemes Augstskolas asociētā profesora Andra Klepera kvalifikācijas atbilstību profesora amatam, vienbalsīgi pieņēma lēmumu ievēlēt Andri Kleperu par profesoru Sociālās un ekonomiskās ģeogrāfijas nozares, cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu fakultātē.

“Man bija liels prieks reiz 2012. gadā recenzēt sava kolēģa Andra Klepera promocijas darbu “Tūrisma telpiskās struktūras Latvijā, to veidošanās, izpausmes un nozīme galamērķu virzībai tirgū”. Es ļoti novērtēju Andra noturību tematikā, nelēkājot pa dažādiem pētījumu tematiskiem laukiem. Andra pētniecības un akadēmisko darbu raksturo tūrisma nozares plānošana, izvērtēšana, monitorings, īpaši izceļot telpisko analīzi, strādājot ĢIS vidē, savietojot dažādas datu bāzes, efektīvi izmantojot resursus. Andris lieliski spēs izskaidrot gan studentiem, gan profesionāļiem, gan valsts un pašvaldību pārvaldes darbiniekiem kā izmantot tūrisma un citus datus dažādos telpiskos līmeņos lēmumu pieņemšanā, gan plānojot investīcijas infrastruktūrai, gan mārketingā, gan pamatojot tūrisma ietekmi. Ar Andri vienmēr ir interesanti sarunāties, kas mūsdienās kļūst diezgan ekskluzīvi!” atzīst Vidzemes Augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta direktore direktore Agita Līviņa.

Andris, būdams ģeogrāfs, ar pilnu degsmi ir iesaistījies reģionālā tūrisma attīstībā, reģionu konkurētspējas, ilgtspējīgas izaugsmes un identitātes veicināšanā, ar ko arī viņu atpazīst gan akadēmiskajā vidē, gan attiecīgo jomu profesionāļi Latvijā (tostarp, īsi pēc doktora grāda iegūšanas, piešķirot nozares balvu – gada cilvēks tūrismā) un starptautiski. Andris ir Vidzemes Augstskolas patriots, aktīvi veicinot organizācijas atpazīstamību un pārnesot pētījumu rezultātus uz studiju vidi. To viņš dara ar personiskās pārliecības un vērtību motivāciju, kas iekļauj patiesu interesei par ilgtspējīgu attīstību, attālāku vietu un reģionu izaugsmi, godīgu un efektīvu pārvaldību, dabas un kultūras mantojuma vērtību respektēšanu un tā potenciāla izmantošanu sabiedrības izaugsmei, stipru kopienu veidošanos un iekļaujošas sabiedrības attīstību. Andrim ģimenē aug trīs meitas un nākotnē viņš redz, ka viņas līdzīgi kā ViA studenti patiesi un pamatoti lepojas ar savu izcelsmes vietu un nepazaudē šo identitātes daļu plašās starptautiskas sadarbības iniciatīvās.

Andris ir pabeidzis doktorantūru Latvijas Universitātē, pētot tūrisma galamērķu tirgvedību un klasteru stratēģijas, papildinoši studējis tūrismu un reģionālo attīstību Vācijā un vairākās ziemeļvalstīs, papildinājis pētnieciskās prasmes, īstenojot pēc-doktorantūras pētījumu, tostarp daļu no tā Somijā, nesen pilnveidojis zinātnisko kvalifikāciju Zviedrijā, Austrālijā un Islandē. Andris arī piedalījies ar pētījumu ziņojumiem daudzās starptautiskās zinātniskās konferencēs vai līdzdarbojies to organizēšanā un regulāri publicējis zinātniskos rakstus. Andra studiju kursi ir kvantitatīvo pētījumu metodes kā arī sabiedrības un ekonomikas kurss doktorantiem, savukārt latviešu un ārvalstu bakalaura līmeņa studējošiem pasniedz tūrisma tirgvedības kursu angļu valodā, kā arī docē vairākus kursus tūrisma maģistratūrā studējošiem par datu apstrādi, tūrisma efektivitāti un konkurētspēju.

Kopš 2017. gada septembra Andris strādā ViA Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtā (HESPI) kā vadošais pētnieks un aktīvi līdzdarbojas institūta zinātniskajā padomē. Ikdienā pamatā nodarbojas ar zinātniski pētniecisko un lietišķo projektu īstenošanu, risinot dažādas ilgtspējīga tūrisma problēmas. Viņš ir izveidojis vairākas inovatīvas GIS datu platformas vietējā un reģionālā līmeņa tūrisma galamērķu galveno rezultatīvo rādītāju uzraudzībai, apmeklētāju monitoringam īpaši aizsargājamās dabas teritorijās u.c. Līdz ar akadēmiski pētniecisko interesi, par Andra ikdienas darbu kļuvusi arī tūrisma attīstības stratēģiskā konsultēšana un cieša sadarbības uzturēšana ar tūrisma nozarē iesaistītajiem.

Nākotnē, jau profesora amatā un, turpinot darboties kā vadošais pētnieks, Andris ir gatavs vadīt pētniecību tūrismā un ilgtspējīgā reģionālajā attīstībā, veidojot plašāku pētniecības grupu un attīstot telpiskās pētniecības laboratorijas darbību. Tāpat arī stiprināt Vidzemes Augstskolas starptautisko reputāciju, līdzdarbojoties izcilos pētījumos savā jomā, publicējot pētnieciskos rezultātus. Akadēmiskajā jomā Andris redz savu pienesumu nākotnes studiju organizatorisko formu pilnveidē, ieviešot mūsdienīgas pieejas ar daudz lielāku aktīvu mijiedarbību studiju procesā, attālinoties no klasiskās lekciju formas.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI