JAUNUMI

Sekmīgi aizstāvēti pirmie promocijas darbi apvienotajā doktorantūras programmā

Sekmīgi aizstāvēti pirmie promocijas darbi apvienotajā doktorantūras programmā

22. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, Ventspils Augstskolas un Vidzemes Augstskolas Ekonomikas un uzņēmējdarbība promocijas padomes atklātajā sēdē IEVA ZAUMANE UN SANTA LEMŠA sekmīgi aizstāvēja promocijas darbus un kļuva par pirmajām zinātnes doktora grāda (Ph.D) ieguvējām sociālajās zinātnēs šajā apvienotajā studiju programmā.

Ieva Zaumane aizstāvēja promocijas darbu “Uzņēmuma iekšējās komunikācijas funkcijas stratēģiskā vadība" ("Strategic management of internal communication function in enterprise"- angļu valodā).

Ieva Zaumane 2011. gadā ar izcilību aizstāvēja maģistra darbu. Zinātņu doktora grāda pretendente ir uzņēmuma "Ieva Zaumane Systemic Change dibinātāja", pārmaiņu un iekšējās komunikācijas stratēģiskā konsultante. Viņai 20 gadu korporatīvā un akadēmiskā darba pieredze ir devusi iedvesmu pētījumam.
Ievas Zaumanes izstrādātais darbs parāda, kā divas zinātnes nozares komunikācija un vadībzinātne var sadarboties un papildināt viena otru, stiprinot pārvaldības funkcijas uzņēmējdarbībā. Darba izstrādes gaitā Ieva ir izturējusi gan zinātniskus, gan personiskas dzīves pārbaudījumus un izaicinājumus, mērķtiecīgi un neatlaidīgi nonākot pie doktora darba aizstāvēšanas.
Analizējot uzņēmumu iekšējās komunikācijas stratēģisko vadību un funkcijas atbildību, izstrādāts iekšējās komunikācijas vadības funkcionālās integrācijas konceptuālais modelis, lai paaugstinātu darbinieku iesaisti uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanā. Veicot izpēti profesionālajās organizācijās un gadījumu izpētes uzņēmumos, atklāts iekšējās komunikācijas vadības neizmantotais potenciāls - tā tiek īstenota fragmentāri, kā funkcijai tai nav skaidra deleģējuma un vieta uzņēmuma struktūrā. Uzņēmumu vadības pārstāvjiem ir vāja izpratne par stratēģiski vadītu iekšējo komunikāciju, uzņēmumos nav vienota iekšējās komunikācijas mērķa, kas būtu sasaistīts ar uzņēmuma stratēģisko mērķi un nav iekšējās komunikācijas stratēģijas.

Savukārt Santa Lemša aizstāvēja promocijas darbu "Augstākās analītikas ieviešanas izaicinājumi Latvijas organizācijās" ("Challenges of advanced analytics adoption in the organizations of Latvia") zinātnes doktora (Ph.D) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs.
Santa Lemša jau 20 gadus darbojas risku vadības un augstākās analītikas jomā. Stratēģiska domātāja ar zināšanu bāzi, izcilu analītiķa prasmi. Mērķtiecīga, komandas spēlētāja ar spēju komunicēt un realizēt datos balstītus analītiskos atradumus, kas rezultējas papildus peļņā organizācijām.
Santas Lemšas darba mērķis ir izstrādāt organizāciju augstākās analītikas ekosistēmas brieduma līmeņa novērtēšanas un rekomendācijas sniedzošu rīku, kas ir pieejams jebkuram interesentam bez maksas tiešsaistē.
Darba zinātniskā novitāte ir pirmo reizi izstrādāts organizāciju augstākās analītikas brieduma līmeņa novērtēšanas modelis Latvijai. Tas sniedz iespēju jebkurai organizācijai Latvijā novērtēt savu augstākās analītikas ekosistēmas brieduma līmeni un saņemt ieteikumus, kā to uzlabot. Ir izstrādāta augstākās analītikas brieduma līmeņa novērtēšanas metodoloģija, kas var tikt izmantota starptautiski.
Sekojot atvērtās zinātnes principiem, rīks ir pieejams tiešsaistē bez maksas ikvienai organizācijai Latvijā.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI