JAUNUMI

Viļņas universitātes kiberdrošības profesors Linas Bukauskas uzsācis viesdocētāja darbu Vidzemes Augstskolā

Viļņas universitātes kiberdrošības profesors Linas Bukauskas uzsācis viesdocētāja darbu Vidzemes Augstskolā

Kopš 2021. gada augusta Vidzemes Augstskola (ViA) kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju (RTA) un Ventspils Augstskolu (VeA) īsteno projektu “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” (Nr.8.2.2.0/20/I/005). Projekta mērķis ir atbalstīt jaunos zinātniekus, iekļaujot viņus augstskolas pētnieciskajā darbā doktorantūras studiju laikā. Projektā iesaistītie ViA doktoranti līdzās promocijas darba izstrādei strādā ViA pētniecības projektos, kas tematiski saistīti ar promocijas darbu tēmām. Tādējādi doktoranti gūst pieredzi pētniecībā un jau studiju laikā uzsāk sadarbību ar zinātnisko institūciju personālu Eiropas līmeņa pētījumos dažādās nozarēs. Projektā darbojas 3. kursa doktoranti Krišjānis Zaķis (promocijas darba zinātniskā nozare saistīta ar ekobūvju energoefektivitāti) un Santa Lemša (nozare: risku pārvaldība sabiedriskās organizācijās), kā arī 2. kursa doktorants Kristaps Felzenbergs (nozare: kiberdrošība). Kristapa promocijas darba konsultanti ir ViA docente Ginta Majore un Viļņas universitātes (Lietuva) asociētais profesors Linas Bukauskas.

Screen Shot 2024 02 01 at 20.33.13

Profesors Bukauskas strādā Viļņas universitātē kopš 2006. gada. Viņš ir Matemātikas un informātikas fakultātes docētājs, Datorzinātņu institūta pētnieks un Kiberdrošības laboratorijas vadītājs. ViA projektā Linas Bukauskas uzsācis darbu no 2023. gada 1. februāra. Piecu mēnešu nodarbinātības periodā līdz semestra beigām viņa pienākumi būs piedalīties Kristapa Felzenberga promocijas darba konsultēšanā un vadīt seminārus ViA doktorantūras studentiem par kiberdrošības tēmu.

Saskaņā ar projekta “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās RTA, VeA un ViA” nosacījumiem arī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pagājušajā gadā strādāja ārvalstu viesprofesors no Bulgārijas Marin Nenchev. Lai sasniegtu projekta mērķus, trīs doktoranti no partneru augstskolām (RTA, ViA un VeA) līdz 2023. gada beigām iesniegs pētījuma manuskriptu promocijas padomei un, iegūstot doktora zinātnisko grādu, tiek ievēlēti zinātniskā personāla sastāvā, lai turpinātu darbu pētnieciskajos projektos vēl vismaz vienu gadu.

Linas Bukauskas jaunākās publikācijas kiberdrošības jomā:

Agne Brilingaite, Linas Bukauskas, Aušrius Juozapavicius, and Eduardas Kutka. “Overcoming information-sharing challenges in cyber defence exercises”. In: Journal of Cybersecurity 8.1 (2022-01). tyac001, DOI: 10.1093/cybsec/tyac001, Journal Citation Index: 2021–1.62 (Q1).

Mahmoud E. Hodeish, Linas Bukauskas, and Vikas T. Humbe. “A New Efficient TKHC-based Image Sharing Scheme over Unsecured Channel”. In: Journal of King Saud University – Computer and Information Sciences 34.4 (2022). DOI: 10.1016/j.jksuci.2019.08.004, Journal Citation Index: 2020–1.38(Q1), Journal Impact Factor: 2020–13.473 (Q1), pages 1246–1262.

Aušrius Juozapavicius, Agne Brilingaite, Linas Bukauskas, and Ricardo Gregorio Lugo. “Age and Gender Impact on Password Hygiene”. In: Applied Sciences 12.2 (2022). DOI: 10.3390/app12020894, Journal Citation Index: 2020–0.61 (Q2), Journal Impact Factor: 2020–2.679 (Q2).

Ingrida Domarkiene, Laima Ambrozaityte, Linas Bukauskas et al. “CyberGenomics: Application of Behavioral Genetics in Cybersecurity”. In: Behavioral Sciences 11.11 (2021). DOI: 10.3390/bs11110152 Journal Citation Index: 2020–0.89 (Q2), Journal Impact Factor: 2021–2.286 (Q3).

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI