UNESCO KATEDRAS

UNESCO/UNITWIN katedru programma nodibināta 1992.gadā, un tajā darbojas vairāk nekā 850 institūcijas 120 valstīs. Programma sekmē starptautisku sadarbību starp augstskolām un stiprina institucionālās spējas, zināšanu apmaiņu un sadarbību. UNESCO savā stratēģijā saskata UNESCO katedru tīklu kā nozīmīgu sadarbības partneri ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

UNESCO katedra Mediju un informācijas pratības un zinātnes pratības jautājumos

Cēsu iela 4, Valmiera

Katedra Vidzemes Augstskolā izveidota 2022. gadā, kā studējošajiem, tā mācībspēkiem paplašinot iespējas šo tēmu izzināšanā un pētniecībā.

Lai gan katedra augstskolā darbojas salīdzinoši nesen, augstskolas aktivitātes medijpratības jomā sniedzas jau krietni ilgāk.ViA mācībspēki un pētnieki aktīvi strādā dažādos medijpratības projektos, regulāri mūsu eksperti dodas uz skolām, lai par jaunākajām tendencēm izglītotu skolēnus, kā arī skolotājus, sniedz komentārus medijiem u.c..

UNESCO katedra “Biosfēra un cilvēks”

Cēsu iela 4, ValmieraKatedra Vidzemes Augstskolā izveidota 2019. gadā, lai veicinātu biosfēras rezervāta idejas izpratni sabiedrībā, un stiprināt iesaistīto pušu sadarbību šī koncepta pilnīgākā iedzīvināšanā. Katedras pārziņā  ir vides jautājumi, sekmēs pētniecības plašāku iesaisti bioloģiskās daudzveidības labā pārvaldībā un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta kā ilgtspējīgas attīstības un inovāciju teritorijas attīstības veicināšana.

Katedras darbība ir vērsta Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, īpaši uzsverot:

Izglītību par biosfēras rezervāta konceptu plašākai sabiedrībai, izceļot bioloģisko daudzveidību un mantojumu ilgtspējīgas ekonomikas attīstībā;

Starpdisciplinaritātes stiprināšanu starp iesaistītajām pusē, t.sk. pētniekiem;

Vietējās kopienas iesaistīšanu biosfēras rezervāta koncepta uzturēšanā.

Īstermiņa mērķi ietver biosfēras rezervāta pārvaldības modeļu izpēti, tiltu stiprināšanu starp iesaistītajām pusēm, apmācības materiālu izstrādi par ģeogrāfiju, mantojumu, zīmolvedību, apmeklētāju vadību biosfēras rezervātā un ilgtspējīgu produktu/pakalpojumu ideju izstrādi.

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI