PAR ViA

Izglītības tradīcijai Vidzemē ir senas saknes, bet pašreizējā veidolā ViA dibināta 1996.gadā, sešām pašvaldībām (tobrīd rajonu padomēm) lemjot par vajadzību Vidzemē izveidot savu augstākās izglītības iestādi. 2001.gadā ViA ieguva valsts augstskolas statusu, un 2002.gadā tā akreditēta uz nenoteiktu laiku. ViA juridiskais statuss – atvasināta publiska persona. Augstskolas attīstība vienmēr bijusi saistīta ar attīstības procesiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Pirmajos darbības gados ViA piedāvāja studijas sociālo zinātņu jomā, kas atbilda tā laika pieprasījumam pēc jauniem speciālistiem darbam publiskajā un privātajā sektorā un kas varētu sekmēt Latvijas straujo integrēšanos rietumu politiskajās, ekonomiskajās un drošības struktūrās. Notiekot straujai ekonomikas transformācijai, ViA sekoja darba tirgus pieprasījuma izmaiņām un izveidoja jaunas studiju programmas IKT jomā un inženierzinātnēs – būvniecības jomā koledžas, bakalaura un maģistra līmenī. 2006.gadā dibināts Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūts (SSII). 2011.gadā ViA uzsāka pirmās doktora studiju programmas “Sociotehnisku sistēmu modelēšana” īstenošanu kopā ar Rēzeknes tehnoloģiju akadēmiju. 2013.gadā dibināts Humanitāro, ekonomisko un sociālo pētījumu institūts (HESPI). 2014.-2016.gadā ViA īstenotas būtiskas strukturālas reformas, kuru rezultātā izveidotas divas fakultātes: Inženierzinātņu fakultāte un Sabiedrības zinātņu fakultāte. Izveidots Zināšanu un tehnoloģiju centrs, kura uzdevumi bija attīstīt mūžizglītību, sekmēt ViA iesaisti inovāciju veicināšanā, attīstīt sadarbību ar partneriem no industrijas. Inženierzinātņu studiju un pētniecības bāzes izveidei 2012.-2014.gadā tika būtiski rekonstruēta un paplašināta ViA ēka Valmierā, Tērbatas ielā 10. 2015.gadā ViA ieguva zinātniskās institūcijas statusu, pēc tam mērķtiecīgi aktivizējot zinātnisko darbību gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. 2016.gadā abi zinātniskie institūti no aģentūrām pārveidoti par ViA struktūrvienībām. Kopš 2017.gada ViA saņem zinātnes bāzes finansējumu. 2019.gadā ViA piedalījās zinātnisko institūciju starptautiskajā novērtējumā, kurā tika novērtēta kā spēcīgs nacionāls spēlētājs ar zināmu starptautisku atpazīstamību, saņemot vērtējumu “labi” visos kritērijos un kopējo vērtējumu – trīs punktus.

2022.gadā Izglītības un zinātnes ministrija valsts dibinātajam Latvijas augstskolām noteikusi tipoloģiju un sākotnējās stratēģiskās specializācijas jomas. Atbilstoši tipoloģijai ViA ir lietišķo zinātņu augstskola, un tās stratēģiskās specializācijas jomas ir šādas:

  • inženierzinātnes un tehnoloģijas (datorika);
  • sociālās zinātnes (informācijas un komunikācijas zinātnes, komerczinības un administrēšana, individuālie pakalpojumi).

Aktuālais normatīvais ietvars paredz, ka stratēģiskā specializācija ir pamats augstskolas stratēģiskās attīstības plānošanai, nosakot primāri attīstāmās zinātnes nozares un studiju virzienus, bet tas neizslēdz iespējas attīstīt citus studiju virzienus.

Atbilstoši ViA Satversmei (apstiprināta 2022.gadā), ViA misija ir veidot nākotnes sabiedrību Vidzemē, Latvijā un Eiropā, līdzdarbojoties reģionālajos, nacionālajos un starptautiskajos zināšanu ekosistēmu tīklos. ViA uzdevumi atbilstoši Satversmei ir:

  • nodrošināt pilna cikla augstāko izglītību (pirmā un otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību, profesionālo un akadēmisko bakalaura izglītību un profesionālo un akadēmisko maģistra izglītību), doktora līmeņa studijas, tālākizglītību un mūžizglītību atbilstoši darba tirgus attīstības tendencēm,
  • veidot augsta līmeņa zinātnisko vidi, radot jaunas zināšanas un popularizējot zinātniskos pētījumus un to rezultātus,
  • nodrošināt stabilu, ilgtermiņa attīstību veicinošu finansējumu, materiāli tehnisko bāzi un pārvaldības procesus,
  • radīt un uzturēt vidi, kas dod iespēju daudzpusīgi attīstīties, sadarboties un izpausties ikvienam ViA strādājošajam un studējošajam,
  • veidot sadarbībai atvērtu vidi, veicinot starpdisciplinaritāti,
  • īstenot savas iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,
  • veicināt sadarbību izglītībā un pētniecībā reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī,
  • sekmēt akadēmiskā un vispārējā personāla un studējošo piesaisti, izaugsmi un vēlmi radoši ieguldīt savas intelektuālās un profesionālās spējas, attīstot profesionalitāti un kompetenci.

2020.gadā kopā ar vēl piecām reģionāli bāzētām augstskolām piecās Eiropas Savienības valstīs ViA izveidoja Eiropas Universitātes aliansi E3UDRES2, kurai 2022.gadā pievienojās vēl trīs partneri. E3UDRES2 tīkls darbojas ar mērķi proaktīvi veicināt reģionālo attīstību ar izcilas un cilvēk-centrētas izglītības, pielietojamās pētniecības aktivitātēm un līdzdalību inovāciju radīšanā, sadarbojoties ar visdažādākajām iesaistes pusēm. Kopumā no 44 Eiropas Universitāšu aliansēm, kas izveidotas līdz 2023.gadam, tikai četras (ieskaitot E3UDRES2) ir lietišķo zinātņu alianses.

via.jpg

Image

Vidzemes Augstskola, Cēsu iela 4, Tērbatas iela 10, Valmiera, LV-4201, Latvija

Reģ. Nr. LV90001342592

KONTAKTI | REKVIZĪTI